Introduction

TARCZA BRANŻOWA 6.0

Wsparcie dotyczące dotacji do 5 000 zł. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie udzielane jednorazowo przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

TARCZA BRANŻOWA 6.0

Rozszerzona TARCZA BRANŻOWA 6.0

Informujemy, że w  DZ. U. nr  152 z 22 stycznia 2021r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. które między innymi rozszerza i wydłuża wsparcie wprowadzone TARCZĄ  BRANŻOWĄ tj. Tarczą  6.0.  Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie od 01 lutego 2021r.

Wsparcie dotyczące dotacji do 5 000 zł. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  będzie udzielane jednorazowo przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

O dotację określoną w rozporządzeniu mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 pracowników), również Ci, którzy otrzymali już dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2255 z 2020r.).

Wnioski będzie można składać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. do 31 marca 2021r.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić następujące warunki: 

  • prowadzić działalność gospodarczą  na 30 listopada 2020 r. i wykazać jako podstawową działalność jedną z określonych rodzajów działalności, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  wymienionych w rozporządzeniu. Spełnienie warunku dotyczącego właściwego PKD dokonywane jest na podstawie danych zawartych  w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.
  • przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
  • działalność gospodarcza nie może być zawieszona na okres obejmujący dzień
    30 listopada 2020 r.

W zakresie pozostałych warunków i zasad udzielania i rozliczania dotacji obowiązująwymogi określone w art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 (…) j.t. Dz.U. 2255 z 15 grudnia 2020r.)

Rodzaje branż, w tym dodatkowo ujętych w rozporządzeniu,  objętych wsparciem można sprawdzić tutaj

Pozostałe wsparcie dla przedsiębiorców określone w Rozporządzeniu to:

  1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  2. Ponowne świadczenie postojowe
  3. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content