Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

O Programie

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Do głównych celów FENG można zaliczyć: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Program składa się z czterech priorytetów: 

I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach.

III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie zaangażowana w realizację dwóch:

Priorytet 1 – „Wsparcie dla przedsiębiorców”, który zakłada dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki.

Planowane działania realizowane przez PARP:

Wsparcie dla przedsiębiorców – w ramach priorytetu I FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców” Fundusze Europejskie będą wspierały firmy z sektora MŚP  w realizacji kompleksowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać jeden z obligatoryjnych modułów – prace B+R lub wdrożenie innowacji. W zależności od preferencji wnioskodawcy, projekt będzie mógł być uzupełniony o dodatkowe moduły z zakresu: infrastruktury badawczo-rozwojowej, cyfryzacji, internacjonalizacji, „zazieleniania” działalności przedsiębiorstw, rozwoju kompetencji. Priorytet ten ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie stopnia dostosowania działalności przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie poprzez inwestycje w obszarze cyfryzacji i zazielenienia działalności, internacjonalizację działalności, a także wzrost kompetencji kadr.

Priorytet 2 – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie startupów.

W Priorytecie II FENG oferowane będą m.in. działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw typu startup i scaleup. W większym stopniu, niż w poprzedniej perspektywie, oferowane będą instrumenty dla klastrów, ośrodków innowacji oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych), które wesprą firmy w procesie transformacji cyfrowej. Przewidywane jest również wsparcie w zakresie promowania polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, internacjonalizacji oraz uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, zarządzanych przez Komisję Europejską.

Planowane działania realizowane przez PARP:

 • Granty na Eurogranty – działanie mające na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych przez Komisję Europejską. Wsparcie otrzymają podmioty, które planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE.
 • Współfinansowanie działań EDIH – działanie zakłada zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej za pomocą usług oferowanych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. Wsparcie będzie skierowane na rozbudowę potencjału kadrowego oraz działalność EDIH w zakresie informacyjno-promocyjnym, demonstracyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, doradczym i wdrożeniowym.
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP – działanie mające na celu budowanie kompetencji i strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowanie produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży.
 • Startup Booster Poland – w ramach działania oferowane będą programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) realizowane przez wyspecjalizowane podmioty (w szczególności akceleratory i inne ośrodki innowacyjności) w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.
 • Laboratorium Innowatora – wsparcie wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.
 • Rozwój oferty klastrów dla firm – działanie mające na celu wsparcie dla Krajowych Klastrów Kluczowych oraz klastrów wzrostowych o charakterze ponadregionalnym oraz wykorzystanie potencjału klastrów do rozwijania priorytetowych obszarów tematycznych, takich jak przemysł 4.0, GOZ, nowoczesna edukacja.
 • Rozwój oferty OI dla firm– rozwój potencjału akredytowanych ośrodków innowacji lub konsorcjów specjalizacji technologicznych, mający przyczynić się do rozszerzenia ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi, które będą oferowane przedsiębiorcom.

W programie FENG w szerszym zakresie będzie kontynuowana aktywność PARP na rzecz rozwoju polskiego ekosystemu innowacji. Planowane są działania mające na celu wypracowywanie nowych metod i narzędzi wspierania innowacyjności polskiej gospodarki oraz przeprowadzenie pilotaży i testów nowych instrumentów.

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

3 comments on “Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

 1. Zauważyłem, że Twoje wpisy są niezwykle zróżnicowane tematycznie. Czy masz określoną strategię wyboru tematów, czy to bardziej rezultat spontanicznych inspiracji?

  1. Dziękuję za wpis.
   Na portalu prezentowane są informacje dotyczące głównie dotacyjnego wparcia MSP, które mogą być istotne dla lokalnych przedsiębiorców lub osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
   Jeśli ma Pan propozycje zmian w działaniu portalu to zachęcam do zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy.

 2. Pouczająca lektura! Doceniam szczegółowość i dokładność. Szkoda tylko, że niektóre fragmenty są zbyt techniczne dla laików. Mimo to, świetne źródło wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content