Introduction

Usługi Rozwojowe 4.0 – poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych

Usługi Rozwojowe 4.0 – poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych

Cel finansowania:

Poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych, które mają możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem ze środków publicznych. Zakup licencji ma wspomóc Twój podmiot w stworzeniu, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie, także do usług świadczonych w formie zdalnej. Jeżeli jest to niezbędne możesz także sfinansować koszty usługi szkolenia lub doradztwa dla pracownika/ów, aby przygotować go/ich do korzystania z licencji- szkolenia instruktażowe

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do podmiotów posiadających wpis do BUR (uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych), które:

  • chcą dzięki wsparciu stworzyć, rozwinąć i wprowadzić do swojej oferty nowe formy usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie
  • nie posiadają w swojej ofercie form usług czy technologii, o których dofinansowanie się ubiegają
  • nie są dostawcą licencji ani usług szkoleniowych i doradczych dla pozostałych Odbiorców wsparcia w ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0”
  • mogące otrzymać pomoc de minimis
  • nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z dostawcą licencji i Beneficjentem
  • nie otrzymały już wsparcia w ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0” 
  • nie otrzymały dofinansowania na licencje i szkolenia/doradztwo, które chcą zakupić w ramach niniejszego projektu, z innych źródeł
  • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania środków unijnych na podstawie prawodawstwa wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.

 

Udział w projekcie mogą wziąć również pracownicy podmiotów BUR jeśli niezbędny będzie zakup szkoleń/doradztwa związanych z użytkowaniem licencji.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub stworzenie nowych technologii, w tym także dla form zdalnych usług
  • Szkolenie lub doradztwo (opcjonalnie) związane bezpośrednio z użytkowaniem zakupionej licencji

Dofinasowanie

Poziom refundacji udzielonego wsparcia z projektu wynosi do 80% kosztów.

Pomoc finansowa udzielona w ramach projektu Odbiorcom wsparcia, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia PARP. W projekcie nie udzielana jest pomoc publiczna. W przypadku przedsiębiorstw, które w wyniku otrzymania wsparcia przekroczą limit uzyskanej pomocy de minimis – pozostałe koszty ponad limit ponoszą samodzielnie.

Operatorzy wsparcia

Krajowa Izba Gospodarcza

Nabór rozpocznie się 29 marca 2024

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content