Introduction

Wsparcie firm w okresowych trudnościach – wybrano operatorów wsparcia.

Wsparcie firm w okresowych trudnościach – wybrano operatorów wsparcia.

Wspieranie dostosowania pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Adresaci wsparcia to przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela itp.) doświadczają trudności w prowadzeniu działalności (np. mają mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą itd.), uzyskają wsparcie szkoleniowe lub doradcze z zarządzania przedsiębiorstwem.

Uzyskane w ramach projektu wsparcie pomoże im rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu. Działania projektowe nie są kierowane do firm, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom polega na:

  • pokryciu kosztów Diagnozy,
  • refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR.

Przed przystąpieniem do projektu Odbiorca wsparcia zobowiązany jest do wypełnienia Autodiagnozy – narzędzia on-line dostępnego na stronie PARP.

Podstawowym zadaniem Operatorów realizujących projekt w ramach działania będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu. Proces ten składa się z kilku etapów:

  1. Informacja i promocja dotycząca możliwości udzielenia wsparcia,
  2. Rekrutacja przedsiębiorców do projektu, w tym weryfikacja dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy de minimis i zasadami naboru,
  3. Podpisanie i rozliczenie umowy wsparcia z przedsiębiorcą, w tym monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem.

Lista projektów – operatorów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content