Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3682  osób.

W stosunku do lipca 2021 r. liczba ta spadła o 12 osób, natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku była niższa o 782 osoby. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,2%  zarejestrowanych, 142 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 664 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.


Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (88,4%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1321 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 721 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1116 osób,
 • niepełnosprawne – 142 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 3  osoby,
 • długotrwale bezrobotne – 1896 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 51,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,8% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 lipca  2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 5,8% (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim  5,0%  ( spadek o 0,2%)
– w powiecie limanowskim 6,6% (spadek o 0,2% w stosunku do czerwca 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W sierpniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  495 osób tj. o 13 mniej niż  w miesiącu poprzednim, z czego 79% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 507 osoby (o 152 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (286 osób). Warto zwrócić uwagę, że   79% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w sierpniu b.r. podjęło 60 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 26 osób,                                
 • roboty publiczne – 1 osoba,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego –  9 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 4 osoby,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 13 osób,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 osoby

Ponadto na szkolenia skierowano 5 osób, a na staż 30 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 14 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,82 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 58 osób dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 2 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 6 osób nabyło uprawnienia  emerytalne lub rentowe, 8 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego,16 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W sierpniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  320 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 7 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Najczęściej oferty pracy dotyczyły miejsc w : edukacji, budownictwie, handlu.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  815 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 287 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 220 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 150 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 29 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 71 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 31 osób w ramach robót publicznych,
 • 27 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 334 osoby na staż,
 • 245  osób na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.08.2021 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 417 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 932 643,42 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 735  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 558 239,85  zł                                                                                                                                       
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY   NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW:   1488    NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 569 960,00 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:  14  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 191 620,00
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1674 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 160 000,00
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI  NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE: 13 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ:  65 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 65 477 463,27 ZŁ.Marek Młynarczyk

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
                  w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content