Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 28 lutego 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4690 osób.
Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia 2021 r.
– w powiecie 8,1%
– w kraju 6,5%
– w małopolsce 5,6%

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Logo Urzędu Pracy w Limanowej

W dniu 28 lutego 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4690 osób.

W stosunku do stycznia 2021 r. liczba ta wzrosła o 31 osób, natomiast w porównaniu do lutego ubiegłego roku była wyższa o 676 osób. Większość osób bezrobotnych (88,8%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,8%  zarejestrowanych, 158 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 893 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,2%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1792 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 886 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1213 osób,
 • niepełnosprawne – 158 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 6 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 2094

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 44,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia  2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,5% (wzrost o 0,3% w stosunku do grudnia 2020 r) .

– w województwie małopolskim  5,6%  (wzrost o 0,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego)

– w powiecie limanowskim 8,1% (wzrost o 0,4% w stosunku do grudnia 2020 r).

 • Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lutym br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 525 osób tj. o 36 mniej niż  w miesiącu poprzednim, z czego 86,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 494 osoby (o 186 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (287 osób). Warto zwrócić uwagę, że   81,2% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lutym b.r. podjęły 54 osoby, w tym:

 • prace interwencyjne 37 osób,
 • roboty publiczne1 osoba,
 • podjęcie działalności gospodarczej1 osoba,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 4 osoby,
 • w ramach bonu na zasiedlenie 6 osób,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 1 osoba,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 4 osoby.
 • Ponadto na szkolenia skierowano 52 osoby, a na staż 42 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 1 osoba odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 41 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 42 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny,3 osoby nabyła uprawnienia  emerytalne lub rentowe, 1 osoby nabyła prawa do świadczenia przedemerytalnego,1 podjęła naukę, 20 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

 • Oferty pracy

W lutym b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  305 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

 • Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie  156 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 38 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 1 osobę w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 8 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 4 osoby w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 1 osobę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 1 osobę w ramach robót publicznych,
 • 6 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 45 osób na staż,
 • 52 osoby na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 28.02.2021 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ:  6 360  NA ŁĄCZNA KWOTĘ :  31 698 501,46 zł
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ:  705  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 15 803 191,83  zł
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW:   1394 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 7 898 120,00 zł
 4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH10  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 142 087,85 zŁ
 5. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 242  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 1 210 000,00 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 56 751 901,14 ZŁ

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content