Introduction

Formularz zgłoszenia do konkursu

Konkurs dla uczniów szkół średnich w powiecie limanowskim.

Formularz zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenie do konkursu

I. INFORMACJE WSTĘPNE

(drukowanymi literami lub komputerowo)
Profil działalności *
Proszę zaznaczyć odpowiednie pola.

Skład zespołu konkursowego

Opiekun

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

(w tym: wizja i misja firmy, cel przedsięwzięcia, przedmiot działalności, produkty/usługi, grupy docelowe, lokalizacja firmy, obszar działania, uzasadnienie pomysłu, jakie potrzeby zaspokaja).

III. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(w tym: koszty uruchomienia przedsiębiorstwa, wymagania prawne, lokal )

IV. ANALIZA POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU

(w tym: opis otoczenia firmy, znajomość branży, metoda analizy)

V. WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA FIRMY

(w tym: ewentualne zatrudnienie, opis stanowisk)

VI. STRATEGIA DZIAŁANIA I PROMOCJA

(w tym: strategia rozwoju, cele promocji, proponowane metody, grupy docelowe, harmonogram czasowy, szacowane koszty)

VII. PLAN SPRZEDAŻY. ŹRÓDŁA I WIELKOŚĆ PRZYCHODÓW

(w tym: opis produktuusługi, cena, ilość jednostkowa, wartość )
Proszę przygotować minimum na 2 lata

VIII. NAKŁADY FINANSOWE ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM FIRMY

(tabelę można poszerzać w miarę potrzeby – tabela powinna być zgodna z pkt. III Czynności związane z założeniem działalności gospodarczej))

1. Przygotowanie lokalu/pomieszczenia/zakupy inwestycyjne (np. koszty adaptacji, dekoracji, zakup urządzeń, maszyn itp.)

Podsumowanie

SUMA:

2. Zakup towarów, surowców, materiałów

Podsumowanie

SUMA:

3. Inne (wymienić jakie)

Podsumowanie

SUMA:

Ogółem nakłady I+II+III

OGÓŁEM NAKŁADY (I+II+III):

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

I. Środki własne

II. Środki obce

Podsumowanie

Ogółem źródła finansowania (I+II):

*Uwaga: zakłada się, iż wysokość środków własnych przeznaczonych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej nie przekracza 100 tys. zł.

IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOPSPODARCZEJ

A. PRZYCHODY
Miesiąc
Rok

1. towarów

2. produktów

3. usług

4. inne

Razem przychody

B. KOSZTY
Miesiąc
Rok

1. zużycie materiałów

2. Wynagrodzenie brutto

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (narzuty na wynagrodzenia)

4. Media (np. zużycie energii itp.)

5. Usługi obce

6. Podatki lokalne i inne opłaty (Podatek od nieruchomości, środków transportu itp.)

7. Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu

8. Inne koszty (podać jakie)

8. Inne koszty (podać jakie)

Razem koszty

Razem koszty

Podsumowanie

Zysk brutto A-B

Podatek dochodowy

Zysk netto

*przeciętny miesiąc/rok prowadzenia działalności

X. INNE DODATKOWE INFORMACJE

(można w tym miejscu zamieścić inne nie przewidziane w formularzu informacje odnośnie przedsięwzięcia, np. jak funkcjonowanie firmy wpłynie na otoczenie społeczne, lokalną społeczność itp.)

XI. ZAŁĄCZNIKI

(opcjonalnie)
Maksymalny rozmiar pliku: 2MB
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content