Introduction

Dofinansowanie z KPO na ekologiczne inwestycje w MŚP.

Dofinansowanie z KPO na ekologiczne inwestycje w MŚP.

Do 20 sierpnia br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)Inwestycja A2.2.1. jest realizowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) naboru można otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji.

Wsparciem w zakresie Inwestycji A2.2.1. zostaną objęte te przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja MŚP jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem). Dofinansowanie mają szansę otrzymać projekty odpowiadające na regulacje unijne i krajowe, w tym „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”. 

Budżet na ten cel to aż 325 mln zł. W ramach realizowanego przez PARP naboru przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji. Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych.

O wsparcie w ramach działania A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę i wyposażenie, wdrożenie wyników badań, inwestycje w ochronę środowiska i gatunków, w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i w szeroko rozumiane podnoszenie efektywności energetycznej.

Dofinansowanie obejmie w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

Wśród kryteriów wyboru projektów do dofinansowania kładziony jest nacisk na finansową wykonalność projektu, posiadanie odpowiednich zasobów do wdrożenia oraz inwestycje o potencjale rynkowym i szybkim okresie zwrotu.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem. Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł.!

Wnioski będzie można składać od 25 czerwca do 20 sierpnia br. za pośrednictwem systemu LSI (https://lsi.parp.gov.pl).

Więcej informacji na temat naboru można przeczytać na stronie PARP.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content