Introduction

Nabór wniosków w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Na podstawie §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (j.t. Dz.U. 2018r. poz. 117), działając w imieniu Starosty Limanowskiego,  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej             

ogłosił  nabór wniosków w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Nabór trwał będzie w dniach od 27.06.2024r. do 03.07.2024r.
Środki finansowe pozostające w dyspozycji Urzędu to kwota 99 826,60,00 zł
W ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w tym na :

a) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem
f) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Wsparcie w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymają Pracodawcy, którzy spełnią co najmniej jeden z priorytetówustalonych przez Radę Rynku Pracy: 
A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRPiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu limanowskiego wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
Główne kryteria obowiązujące przy rozpatrywaniu wniosku o dofinasowanie :

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków  z rezerwy KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestnika kształcenia ustawicznego  z  potrzebami lokalnego rynku pracy,
 3. koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanego do sfinansowania ze środków rezerwy KFS, w tym :
 1. porównanie wskazanej ceny kształcenia do średniej ceny kształcenia w ramach KFS w 2023r. – średni koszt jednostkowy w 2023r. wyniósł 2 236,00 zł,
 2. porównanie wskazanej ceny kształcenia do porównywalnych usług dostępnych na rynku,
 1. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadania przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 2. plany dotyczące zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanych ze środków KFS,
 3. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów,  o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. uzasadnienia wniosku w kontekście obecnych i przyszłych potrzeb pracodawcy w obszarze kształcenia ustawicznego.

Dodatkowe Kryteria oceny wniosków:
W sytuacji, kiedy rozpatrzone wnioski w ocenie merytorycznej uzyskają minimalną liczbę punktów kwalifikującą je do przyznania środków z rezerwy KFS, a limit finansowy będzie niewystarczający na pokrycie całego zapotrzebowania, wówczas zastosowane będą następujące dodatkowe kryteria oceny :

 1.  wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorcy – dodatkowe 3 punkty,
 2.  wnioskodawca nie korzystał w 2023r. ze środków KFS – dodatkowe 3 punkty.

Druk wniosku oraz „Zasady przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 roku” dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”à Wnioski Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dodatkowe informacje można uzyskać :  nr pokoju 335,  tel. 18 33 37 862

Załączniki:

Wniosek o przyznawania środków z rezerwy KFS 2023.docx (docx, 134 KB)

Wzór programu kształcenia.doc (doc, 86 KB)

Zasady przyznawania środków z rezerwy KFS 2024.docx (docx, 470 KB)

ZAŁĄCZNIKI.zip (zip, 251 KB)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content