Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na 30 kwietnia br.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na 30 kwietnia br.

W dniu 30 kwietnia 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane było 3378 osób.
W stosunku do marca 2024r. liczba ta spadła o 139 osób, natomiast w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku była niższa o  63 osoby. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,8%  zarejestrowanych, 160 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 690 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86%) stanowią osobyw szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 •     do 30 r.ż. –  1207 osób,
 •     powyżej 50 r.ż. – 649 osób,
 •     posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 925 osób,
 •     niepełnosprawne – 160 osób,
 •     posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 6 osób,
 •     długotrwale bezrobotne – 1495 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 44% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 marca  2024 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,3% (spadek o 0,1% w porównaniu do lutego 2024 r) .
– w województwie małopolskim  4,4%  ( również spadek o 0,1% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,2% ( spadek o 0,4% w stosunku do lutego 2024 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W kwietniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 388 osób tj. o 89 mniej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 83% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 526 osób. Podobnie jak
 w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (310 osób). Warto zwrócić uwagę, że   63,5% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w kwietniu b.r. podjęło 113 osób :
•    prace interwencyjne – 24 osoby,
•    roboty publiczne – 9 osób,
•    działalność gospodarcza – 26 osób,
•    refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 34 osoby,
•    bon na zasiedlenie – 8 osób,
•    bon zatrudnieniowy – 6 osób,
•    dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób,
•    dofinansowanie zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w domu pomocy społecznej – 1 osoba,

Ponadto na staż skierowano 39 osób, a na szkolenie 32 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,69 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 40 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 5 osób osiągnęło wiek emerytalny,
4 osoby nabyły prawo do renty i emerytury,3 osoby nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 16 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W kwietniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  194 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 7 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.


Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2024 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  418 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 •     107  osób w ramach prac interwencyjnych,
 •     13 osób w ramach robót publicznych,
 •     126 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 •     80 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 •     20 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 •     40 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 •     23 osoby  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 •     9 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:

 •     133 osoby na staż,
 •     98 osób na szkolenia zawodowe.

Marek Młynarczyk
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content