Introduction

Kredyt Ekologiczny – wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna.

Kredyt Ekologiczny – wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do:

Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2)

Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw”

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Numer naboru: FENG.03.01-IP.03-002/24

Krótki opis działania

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) w terminie: od 25 kwietnia 2024 r. do 25 lipca 2024 r. godz. 16:00.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Obszar geograficzny

Cała Polska

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Poziom dofinansowaniaMinimalna wartość wydatków kwalifikowanychMaksymalna wartość wydatków kwalifikowanych
Od 15 proc. do 80 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.BrakRównowartość 50 mln EUR

Zasady przeprowadzania naboru

Informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się w zakładce Dokumenty.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content