Introduction

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przysługującego Powiatowi Limanowskiemu prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 545/3, o powierzchni 0,0282 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00028833/7, zabudowaną 4-kondygnacyjnym budynkiem usługowym murowanym w tym poddasze i częściowe podpiwniczenie. Powierzchnia zabudowy: 288,30 m2, użytkowa: 569,60 m2, kubatura: 3513 m3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta, w odległości ok. 60 m od rynku. Obiekt znajduje się w zwartej zabudowie śródmiejskiej, stanowiącej budynki usługowe, mieszkalno-usługowe, użyteczności publicznej, najczęściej dwu i trzy kondygnacyjne. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ciągu pieszego ulicy M. B. Bolesnej, bez możliwości wjazdu. Nieruchomość znajduje się w zasięgu pełnych mediów, sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej (bez przyłącza). Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1948 r., nieocieplony, nie posiada centralnego ogrzewania, od podwórza stolarka okienna drewniana, od frontu PCV, pokryty blachą trapezową. Od strony ulicy znajdują się dwa główne wejścia, od strony południowej wejście techniczne.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa nieruchomość oznaczona symbolem U/M/kz – tereny zwartej zabudowy położone w strefie śródmiejskiej „CENTRUM” w rejonie rynku i ulic przyległych, obejmujące zarówno obiekty o wyłącznej funkcji usługowej (handel, gastronomia, turystyka, kultura, administracja i inne), jak też budynki usługowo – mieszkalne, z funkcją usługową (na ogół handlowo – gastronomiczną) w parterze budynku i funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach. W odniesieniu do istniejących budynków dopuszcza się utrzymanie obecnej funkcji mieszkalnej na parterze. Utrzymuje się istniejącą na tym terenie zabudowę na powyższe cele z dopuszczeniem jej remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz przeznacza się teren na realizację nowych obiektów. Warunkiem realizacji inwestycji jest nieprzekraczanie przeważających w sąsiedztwie istniejących gabarytów wysokościowych oraz nienaruszanie praw osób trzecich. Z uwagi na położenie terenów U/M w centrum miasta, lokalizacja zabudowy może następować bezpośrednio w granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3 m. od granicy działki. Dopuszcza się również realizację na tym terenie nowej, wolnostojącej uzupełniającej zabudowy mieszkalno-usługowej jak też wolnostojących usług. Wymagane uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektów budowlanych przebudowy lub remontów kapitalnych wszystkich położonych w obrębie tej strefy istniejących oraz projektowanych budynków.

Czas, miejsce przetargu:
TERMIN przetargu ustala się na dzień 29 maja 2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „B” – II piętro, pokój 204). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr rachunku: 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013
Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 24 maja 2024 r.

Szczegóły przetargu na stronie powiatu limanowskiego.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content