Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na 31 stycznia br.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na 31 stycznia br.

W dniu 31 stycznia 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3790 osób.
W stosunku do grudnia 2023r. liczba ta wzrosła o 280 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była niższa o 106 osób. Większość osób bezrobotnych (88,4%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,2%  zarejestrowanych, 173 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 867 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (84,9%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

  • do 30 r.ż. –  1450 osób,
  • powyżej 50 r.ż. – 697 osób,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 986 osób,
  • niepełnosprawne – 173 osoby,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 7 osób,
  • długotrwale bezrobotne – 1500 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 39,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,9% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia  2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,1% (wzrost o 0,1% do listopada 2023 r) .
– w województwie małopolskim  4,2%  ( również wzrost o 0,1% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,3% ( bez zmian w stosunku do listopada 2023 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W styczniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 740 osoby tj. o 354 więcej niż  w miesiącu poprzednim, z czego 77% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 460 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (326 osób). Warto zwrócić uwagę, że   97,2% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w styczniu b.r. podjęło 9 osób :

  • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 4 osoby,
  • prace interwencyjne – 4 osoby,
  • bon na zasiedlenie – 1 osoba.

Ponadto na staż skierowano 1 osobę,

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 4 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,56 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 43 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny,
3 osoby nabyła prawo do renty i emerytury,3 osoby nabyły prawo do świadczeń przedemerytalnych, 18 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W styczniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  142 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Marek Młynarczyk

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy   w Limanowej

Źródło: https://limanowa.praca.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content