Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na dzień 30 listopad br.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na dzień 30 listopad br.

W dniu 30 listopada 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3524 osoby.
W stosunku do października 2023 r. liczba ta wzrosła o 35 osób, natomiast w porównaniu do listopada  ubiegłego roku   była wyższa o 25 osób. Większość osób bezrobotnych (87,5%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7%  zarejestrowanych, 153 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 857 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,6%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 •     do 30 r.ż. –  1344 osoby,
 •     powyżej 50 r.ż. – 660 osób,
 •     posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 911 osób,
 •     niepełnosprawne – 153 osoby,
 •     posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 6  osób,
 •     długotrwale bezrobotne – 1424 osoby.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 40% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,2% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 października  2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5% (bez zmian w porównaniu do września 2023 r) .
– w województwie małopolskim  4,1%  ( bez zmian w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,2% ( również bez zmian w stosunku do września 2023 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W listopadzie br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 448  osób tj. o 153 mniej niż   w miesiącu poprzednim, z czego 75% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 413  osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy  (226 osób). Warto zwrócić uwagę, że   83% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w październiku b.r. podjęło 39 osób :
•    prace interwencyjne – 13 osób,
•    refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 11 osób,
•    działalność gospodarcza – 10 osób,
•    bon na zasiedlenie – 5 osób,

Ponadto na staż skierowano 15 osób, a na szkolenie 12 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 4 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,84 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 52 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny,3 osoby nabyły prawo do świadczenia przedemerytalnych, 6 osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe,8 osób  zostało pozbawionych statusu osoby bezrobotnej z innych powodów.

Oferty pracy
W listopadzie b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 115  wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, dotyczyło osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  832 osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

 •     291  osób w ramach prac interwencyjnych,
 •     18 osób w ramach robót publicznych,
 •     201 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 •     175 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 •     25 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 •     50 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 •     56 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 •     16 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:

 •     362 osoby na staż,
 •     187  osób na szkolenia zawodowe.

Marek Młynarczyk Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content