Introduction

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej – nabór wniosków.

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej – nabór wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
działająca na terenie gmin:
Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa (gmina wiejska),
Limanowa (gmina miejska),  Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

– rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 01-07-2022 do 18-07-2022

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy DziałaniaLGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa,  (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: 1 Aktywny Beskid Wyspowy

Cel szczegółowy: 1.1 Przedsiębiorczy i turystyczny rozwój obszaru

PRZEDSIĘWZIĘCIE:1.1.7: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.

WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej , w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
 • realizacja co najmniej jednego celu głównego i co najmniej jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników;
 • zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z warunkami wyboru operacji określonymi przez LGD w ramach naboru oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • W ramach zakresu „podejmowanie działalności gospodarczej” wnioskodawca w ramach naboru/ów prowadzonych w tym samym terminie może złożyć wyłącznie jeden wniosek o przyznanie pomocy.
 • Kwota kosztów kwalifikowanych określona w biznesplanie dotyczącym podejmowania działalności gospodarczej jest nie mniejsza niż kwota premii określona w LSR.
 • Podmioty z branży turystycznej i okołoturystycznej rozumianej jako– usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R – dział 90,93), przetwórstwem przemysłowym(sekcja C – dział 10,11,16) według sekcji PKD 2007. Aby operacja wpisywała się w/w branże kod podstawowy wg PKD wskazany w biznesplanie musi wpisywać się w w/w sekcje/działy PKD dotyczące turystyki i okołoturystyki.

Kryteria wyboru operacji:

 • Działania promujące LGD – max. 2 pkt.
 • Aktywność Wnioskodawcy – max. 3 pkt.
 • Innowacyjność – max.2 pkt.
 • Wnioskodawca planuje podjąć działalność gospodarczą w branży związanej z zakwaterowaniem (Sekcja I dział 55) i/lub „przetwórstwem lokalnym”(Sekcja C dział 10 i/lub 11) – max. 2 pkt.
 • Ochrona środowiska i/ lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – max. 1 pkt.
 • Okres realizacji operacji – max. 1 pkt.
 • Przedmiot operacji – max. 2 pkt

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie internetowej LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” www.lgdlimanowa.eu   – oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi
13 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum
60 %  tj. 8 pkt.    
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydują następujące kryteria według kolejności:
Kolejność złożenia wniosku, określona na podstawie nadanego numeru – wyższe miejsce na liście zajmuje Wniosek złożony wcześniej (o niższym numerze).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl.  
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność,  umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania LGD „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 363 779,00 euro co przy indykatywnym kursie 4 zł/EUR stanowi 1 455 116,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi  100 000,00 zł.
Intensywność pomocy wynosi: 100%

Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. kom. 787 917 005 w godz. od 9.00 do 15.00.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content