Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 marca 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych był 3531 osób.
W stosunku do lutego 2022r. liczba ta spadła o 101 osób, natomiast w porównaniu do marca ubiegłego roku była niższa o 907 osób. Większość osób bezrobotnych (90,5%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,7%  zarejestrowanych, 147 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 703 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1188 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 690 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1037 osób,
 • niepełnosprawne – 147 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 11 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1682 osoby

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 47,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 28 lutego  2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,5% (na tym samym poziomie co w miesiącu styczniu) .
– w województwie małopolskim  4,6%  (bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 6,5% (spadek o 0,2% w stosunku do stycznia 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W marcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  663 osoby tj. o 160 więcej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 73% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  764 osoby (o 130 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (444 osoby). Warto zwrócić uwagę, że   62,4% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 167 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 47 osób,
 • roboty publiczne – 5 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego  –  39 osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 50 osób,
 • bon na zasiedlenie – 4 osoby,
 • bon zatrudnieniowy – 17 osób,
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia  – 5 osób

Ponadto na staż skierowano 68 osób, a na szkolenie 103 osoby.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 12 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 67 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 39 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osoby osiągnęło wiek emerytalny,
5 osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe,1 osoba nabyła prawo do świadczeń przedemerytalnych, 18 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W marcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  293 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej,
5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie  264 osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

 • 91  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 5 osób w ramach robót publicznych,
 • 52 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 54 osoby  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 10 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 42 osoby  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 10 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 141 osób na staż,
 • 112  osób na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 121 obywateli Ukrainy, którzy deklarują gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.
Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać  z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK  w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.

PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.


Marek Młynarczyk

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content