Introduction

LGD Piękna Ziemia Gorczańska – nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

LGD Piękna Ziemia Gorczańska – nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

4/2022

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od  19 kwietnia do 5 maja 2022

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godzod 9.00 do 14.00,

Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.6 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy  –1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 30 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 50 punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 9.00 do 14.00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  158 838,46 EUR

indykatywnie  635 353,84 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR).

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż 25 001 zł i nie może przekroczyć 300 000 zł.

Poziom dofinansowania nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).
  2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.
  3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238

w godz. od 8.30 do 14.30

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

OGŁOSZENIE O NABORZE

1)Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z – WERSJA NIEEDYTOWALNA

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – WERSJA NIEEDYTOWALNA

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z


Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z

Biznesplan 4z WERSJA NIEEDYTOWALNA

Biznesplan tabele finansowe

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Instrukcja​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Wniosek o płatność 4z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

9) Dokumenty LGD

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalne kryteria wyboru operacji

Uzasadnienie beneficjenta z lokalnymi kryteriami

Procedura oceny i wyboru wniosków

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO

Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych -RODO_klauzule_19.2

https://lgd-mszana.pl/dokumenty-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-dotyczy-osob-fizycznych-rodo_klauzule_19-2/embed/#?secret=8rCIGU4Jjx

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYTYCZNYCH

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content