Introduction

Nabór wniosków na przyjęte do realizacji w 2022 r. formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych.

Nabór wniosków na przyjęte do realizacji w 2022 r. formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych.

PUP logo

Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na poszczególne formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych.

Dla pracodawców i przedsiębiorców:

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 23 000 zł na jedno stanowisko pracy.
Prace interwencyjne – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej do 8 418,96 zł
Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej po pięćdziesiątym roku życia – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia 18 060 zł
Staże (maksymalny okres odbywania stażu wynosi 5 miesięcy) – stażysta otrzymuje stypendium 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez PUP.
Prace społecznie użyteczne.
Roboty publiczne – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej do 9 354,40 zł
Refundacja w ramach bonu zatrudnieniowego, pomoc przeznaczona jest dla pracodawców tzn. zatrudniających na dzień złożenia wniosku co najmniej jednego pracownika. Refundacja przyznawana jest w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia– łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej 14 889,60 zł.

Dla bezrobotnych:

Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej – do kwoty 21 000 zł.
Refundacja kosztów przejazdu na staż – do 300 zł miesięcznie.
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem – do 600 zł miesięcznie na dziecko.
Bon zatrudnieniowy – gwarancja długotrwałego zatrudnienia.
Bon na zasiedlenie – 7000 zł w związku z podjęcie zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Szkolenia – szkolenia w toku indywidualnym na wniosek osoby bezrobotnej oraz grupowe planowane przez PUP.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków, o czym będziemy informować na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby bezrobotne z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź mogą składać wnioski w Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4.
Pracodawcy i przedsiębiorcy z pozostałych gmin powiatu limanowskiego proszeni są o składanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w centrum obsługi pracodawców (budynek C wejście bezpośrednio z parkingu), nr tel. 18 33 37 820., osoby bezrobotne składają wnioski u prowadzącego doradcy klienta ( I piętro PUP Limanowa).

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (oznaczenie wniosku PSZ-WZUZS) można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl. Logowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez login gov.pl (profil zaufany, e-dowód, lub moje ID).

Aktualne wnioski na poszczególne formy wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content