Introduction

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska – Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska – Ogłoszenie o naborze wniosków


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  20 maja do 2 czerwca 2021

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godzod 9.00 do 14.00,

Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.6 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH


Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa


Wskaźnik rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)


Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska


Cel szczegółowy  –1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej


Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020


Kryteria wyboru operacji:


Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.


Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 24 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 40 punktów


Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl


Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 151 982,00 zł.


Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż 25 001 zł i nie może przekroczyć 300 000 zł.


Intensywność pomocy do 70% kosztów kwalifikowalnych


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).
  2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.
  3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych


Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 8.30 do 14.30

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content