Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 4182 osoby.
W stosunku do marca 2021 r. liczba ta spadła o 256 osób, natomiast w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku była niższa o 42 osoby. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,8%  zarejestrowanych, 159 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 749 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,2%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1509 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 848 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1143 osoby,
 • niepełnosprawne – 159 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 4 osoby,
 • długotrwale bezrobotne – 2054 osoby.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 49,1% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,7% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 marca  2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 6,4% (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim  5,5%  (również spadek o 0,1%)
– w powiecie limanowskim 7,8% (spadek o 0,4% w stosunku do lutego 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W kwietniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  387 osób tj. o 213 mniej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 86,6% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 643 osoby (o 209 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (383 osoby). Warto zwrócić uwagę, że   61% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 149 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 50 osób,
 • roboty publiczne -16 osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 34 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego –  31 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 3 osoby,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 11 osób,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 4 osoby.

Ponadto na szkolenia skierowano 43 osoby, a na staż 49 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 18 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 48 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 53 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 5 osób osiągnęło wiek emerytalny,
4 osoby nabyły uprawnienia  emerytalne lub rentowe, 6 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego,1 podjęła naukę, 33 osoby  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W kwietniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  217 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
19 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie  404 osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

 • 158 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 111 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 67 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 15 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 21 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 17 osób w ramach robót publicznych,
 • 15 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 165 osób na staż,
 • 170  osób na szkolenia zawodowe.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej covid-19 – stan na 30.04.2021 r.

 1. Liczba podpisanych umów o pożyczkę: 6 388 na łączna kwotę : 31 825 996,26 zł
 1. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie do wynagrodzeń: 724  na łączną kwotę: 16 203 452,58  zł        
 2. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie dla przedsiębiorcy   niezatrudniającego   pracowników:   1461    na łączną kwotę: 8 281 380,00 zł
 3. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych:  12   na łączną kwotę: 161 016,91
 4. Liczba podpisanych umów o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla mikro i małych przedsiębiorstw: 788 na łączną kwotę: 3 940 000,00

Łączna kwota udzielonego wsparcia w ramach tarczy : 60 411 845,75 zł.Marek Młynarczyk

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content