Introduction

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej oznaczonej numerami działek ewidencyjnych nr 111/4, nr 111/8, nr 111/9 i nr 111/11.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Limanowskiego  ogłasza I przetarg  pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej oznaczonej numerami działek ewidencyjnych nr 111/4, nr 111/8, nr 111/9 i nr 111/11.

W  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem planu UZ/UT –Rezerwa terenu dla realizacji obiektów i urządzeń związanych z hydroterapią, profilaktyką i rekreacją. Bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Parking.

Przedmiotem przetargu jest:

Sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej stanowiącej własność Powiatu Limanowskiego, objętej księgą wieczystą nr NS2L/00024904/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 111/4 o powierzchni 0,0431 ha, 111/8 o powierzchni 0,0016 ha, 111/9 o powierzchni 0,2436 ha,  nr 111/11 o powierzchni 0,2551 ha.

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza prawa własności  zabudowanej nieruchomości oznaczonych jako dz. ew. nr 111/4   111/8, nr 111/9 i nr 111/11 została ustalona w wysokości: 11 333 891,00zł netto plus należny podatek  VAT 23% w tym:

– wartość rynkowa prawa własności gruntu – 731 546,00 zł netto.

– wartość części składających się z budynków i budowli – 10 602 345,00 zł netto.

Wpłata wadium w wysokości  567 000,00 zł.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty wieczysto – sądowe poniesie Kupujący.

Obciążenia:

Brak

Czas, miejsce i warunki przetargu:

TERMIN przetargu ustala się na dzień 22 lipca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 – 8804 – 0000 – 0000 – 0012 – 2353 – 0013

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 15 lipca 2021 r.

Wyznaczony termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup Nieruchomości w Porębie Wielkiej”.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu (zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika nie rodzi skutków prawnych w zakresie podatku VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się jako przedpłata na poczet ceny nabycia nieruchomości i nie podlega oprocentowaniu.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na piśmie.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu względnie nie uiści ceny nabycia w przewidzianym terminie sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć do Zarządu Powiatu Limanowskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Informacje o przedmiocie sprzedaży, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. 18 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Limanowej.

REGULAMIN PRZETARGU

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content