O powiecie

blank
blank

Demografia

Powiat limanowski ma 132 284 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 10,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,9 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Prognozowana liczba mieszkańców powiatu limanowskiego w 2050 roku wynosi 138 681, z czego 69 134 to kobiety, a 69 547 mężczyźni.

Powiat limanowski ma dodatni przyrost naturalny. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,20 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

60,6% mieszkańców powiatu limanowskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

blank

 

Przedsiębiorczość

Według danych GUS z 2022 r. w  powiecie funkcjonuje 12 480 podmiotów gospodarczych w tym w przemyśle i budownictwie 5386, rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 149 oraz pozostała działalność to 6 945 podmiotów.

 
 
blank

 

Rynek pracy

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia  2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,2% .
– w województwie małopolskim  4,5% .
– w powiecie limanowskim 8,2%.

 

blank

W powiecie limanowskim na 1000 mieszkańców pracuje 148osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie limanowskim wynosiło 4 650,69 PLN, co odpowiada 77.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu limanowskiego 7 671 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 338 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 333.

54,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu limanowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

 

Edukacja

37 759 mieszkańców powiatu limanowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 18 351 kobiet oraz 19 408 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,8% mieszkańców powiatu limanowskiego, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

blank
 

 

W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu limanowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie limanowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,6%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

W powiecie limanowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 489 uczniów (1025 kobiet oraz 464 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 374 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie limanowskim placówkę miało 10 licea ogólnokształcące, w których w 90 oddziałach uczyło się 2 615 uczniów (1 713 kobiet oraz 902 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 825 absolwentów.

W powiecie limanowskim znajduje się 9 Branżowych szkół I stopnia, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 224 uczniów (336 kobiet oraz 888 mężczyzn). W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,8 uczniów. 24,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu limanowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 

 

Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_limanowski

Data aktualizacji: 20.03.2023

 

Skip to content