Introduction

Ogłoszenie o przetargu – Limanowa ul. M.B. Bolesnej, działka nr 545/3, o powierzchni 0,0282 ha zabudowana 4-kondygnacyjnym budynkiem usługowym.

Ogłoszenie o przetargu – Limanowa ul. M.B. Bolesnej, działka nr 545/3, o powierzchni 0,0282 ha zabudowana 4-kondygnacyjnym budynkiem usługowym.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej.

Przedmiotem przetargu jest:

Sprzedaż przysługującego Powiatowi Limanowskiemu prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 545/3, o powierzchni 0,0282 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00028833/7, zabudowaną 4-kondygnacyjnym budynkiem usługowym murowanym w tym poddasze i częściowe podpiwniczenie. Powierzchnia zabudowy: 288,30 m2, użytkowa: 569,60 m2, kubatura: 3513 m3.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta, w odległości ok. 60 m od rynku. Obiekt znajduje się w zwartej zabudowie śródmiejskiej, stanowiącej budynki usługowe, mieszkalno-usługowe, użyteczności publicznej, najczęściej dwu i trzy kondygnacyjne. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ciągu pieszego ulicy M. B. Bolesnej, bez możliwości wjazdu. Nieruchomość znajduje się w zasięgu pełnych mediów, sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej (bez przyłącza). Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1948 r., nieocieplony, nie posiada centralnego ogrzewania, od podwórza stolarka okienna drewniana, od frontu PCV, pokryty blachą trapezową. Od strony ulicy znajdują się dwa główne wejścia, od strony południowej wejście techniczne.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa nieruchomość oznaczona symbolem U/M/kz – tereny zwartej zabudowy położone w strefie śródmiejskiej „CENTRUM” w rejonie rynku i ulic przyległych, obejmujące zarówno obiekty o wyłącznej funkcji usługowej (handel, gastronomia, turystyka, kultura, administracja i inne), jak też budynki usługowo – mieszkalne, z funkcją usługową (na ogół handlowo – gastronomiczną) w parterze budynku i funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach. W odniesieniu do istniejących budynków dopuszcza się utrzymanie obecnej funkcji mieszkalnej na parterze. Utrzymuje się istniejącą na tym terenie zabudowę na powyższe cele z dopuszczeniem jej remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz przeznacza się teren na realizację nowych obiektów. Warunkiem realizacji inwestycji jest nieprzekraczanie przeważających w sąsiedztwie istniejących gabarytów wysokościowych oraz nienaruszanie praw osób trzecich. Z uwagi na położenie terenów U/M w centrum miasta, lokalizacja zabudowy może następować bezpośrednio w granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki. Dopuszcza się również realizację na tym terenie nowej, wolnostojącej uzupełniającej zabudowy mieszkalno-usługowej jak też wolnostojących usług. Wymagane uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektów budowlanych przebudowy lub remontów kapitalnych wszystkich położonych w obrębie tej strefy istniejących oraz projektowanych budynków.

Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Cena wywoławcza:

1 500 000,00 zł – zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium:

150 000,00 zł

Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 15 000,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż w przeddzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty wieczysto – sądowe poniesie Kupujący.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy

Obciążenia:

Nie dotyczy

Czas, miejsce i warunki przetargu:

TERMIN przetargu ustala się na dzień 9 września 2024 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „B” – II piętro, pokój 204)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 6 września 2024 r. do godz. 23:59.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu (zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika nie rodzi skutków prawnych w zakresie podatku VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się jako przedpłata na poczet ceny nabycia nieruchomości i nie podlega oprocentowaniu.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni – od dnia doręczenia zawiadomienia na piśmie.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, względnie nie uiści ceny nabycia w przewidzianym terminie, sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć do Zarządu Powiatu Limanowskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Informacje o przedmiocie sprzedaży, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „C” II piętro, pokój 224). Ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. 18 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Źródło: www.powiat.limanowski.pl

image_pdf
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content