Introduction

Szukasz dofinansowania na rozwój firmy? Sprawdź aktualną ofertę PARP.

Szukasz dofinansowania na rozwój firmy? Sprawdź aktualną ofertę PARP.

Dowiedz się więcej o obecnych naborach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Działania te mają m. in. na celu wspieranie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju oraz poszerzanie kompetencji pracowników. Wsparcie finansowane jest w ramach programów z perspektywy 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Przed przystąpieniem do składania wniosku, zapoznaj się z dokumentacją danego naboru.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W ramach FENG można zgłaszać się do następujących naborów:

„Startup Booster Poland – oferta dla startupów” to nowy program akceleracyjny dla innowacyjnych mikro- i małych przedsiębiorstw na początkowych etapach rozwoju. Głównym celem jest wsparcie firm w przełamywaniu barier rozwojowych, co osiągane jest poprzez dostęp do zaawansowanych, specjalistycznych programów wspomagających wzrost. Do programu mogą zgłaszać się mikro- i małe przedsiębiorstwa, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu KE nr 651/2014. Uczestnicy są dobierani w procesie selekcji na podstawie regulaminowych kryteriów, a współpraca z akceleratorem formalizowana jest poprzez umowę grantową. W toku akceleracji startupy – oprócz specjalistycznego know-how, wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł. Maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny. Nabór zakończy się 31 października 2026 r. Zainteresowani mogą zgłaszać się do podmiotów wskazanych na stronie.

„Ścieżka SMART”  oraz „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność” to oferta skierowana do tych firm z sektora MŚP, które opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju. Program oferuje wsparcie realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R). Równolegle odbywają się dwa nabory: dla pojedynczych MŚP (budżet: 2,1 mld zł) oraz nabór realizowany z myślą o projektach na rzecz dostępności (budżet: 0,222 mld zł). Wnioski można składać do 24 października 2024 r.

„Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców” to działanie ukierunkowane na wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE. Wnioski można składać do 17 kwietnia 2025 roku, a maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 107 tysięcy złotych.

„Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych” działa na podobnych zasadach jak powyższy nabór. Wspiera organizacje badawcze w przygotowaniu wniosków do unijnych programów, co umożliwia rozwijanie badań i innowacji na skalę międzynarodową. Termin składania wniosków to 24 kwietnia 2025 roku, z maksymalnym dofinansowaniem do 58 225 złotych.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Obecnie w ramach FERS są dostępne następujące nabory:

„Dostępność Dyrektywa EAA”  – celem jest wybór podmiotów, które będą realizować projekty szkoleniowo-doradcze w obszarze dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów prawnych, które wynikają z Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA – European Accessibility Act). W ramach naboru wybrane zostaną podmioty, które będą realizować projekty szkoleniowo-doradcze i w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania FERS – Kadry nowoczesnej gospodarki – tj. wspierania dostosowania pracownic lub pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 85,5 mln zł. Wnioski będzie można składać od 15 do 29 lipca 2024 r.

„Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR” – działanie przyczynia się do poprawy jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług. Podmioty mogą zgłaszać się do 31 sierpnia 2026 roku.

„Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” oferuje szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Ma to na celu podniesienie kompetencji menedżerskich i poprawę efektywności zarządzania personelem w firmach. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu. Nabór trwa do 30 listopada 2026 roku.

„GOZ – to się opłaca – oferta dla przedsiębiorców” promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym, zachęcając przedsiębiorstwa do wdrażania ekologicznych rozwiązań. Wspiera firmy w zakresie rozwoju kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w obszarze niskiej/zerowej emisyjności lub GOZ. Udział w szkoleniach i doradztwie poszkoleniowym jest w 100% finansowany ze środków UE. Termin składania wniosków to 31 grudnia 2026 roku.

„Podniesienie kompetencji kadr Podmiotów BUR”  – otrzymane środki będzie można przeznaczyć na refundację kosztów usług doradczych i szkoleniowych podnoszących kompetencje podmiotów świadczących usługi rozwojowe w BUR lub ich pracowników. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe, uczelnie wyższe, a także stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 22 lipca 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r.

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” ma na celu wspieranie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, np. szkolenia oraz wsparcie doradcze. Pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba kluczowych pracowników. Budżet naboru wynosi 66 mln zł. Termin składania wniosków to 30 kwietnia 2027 roku.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

„Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – oferta dla przedsiębiorców” – celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia MŚP) z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów. O wsparcie będą mogli ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, a w latach 2020–2021 odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej musi odpowiadać wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%. Wnioski będzie można składać od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 r. Dowiedz się również o wprowadzonych zmianach.

„Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” – o wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski. Wsparciem zostaną objęte te przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja MŚP jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem). Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 sierpnia 2024r., a budżet to 325 mln zł.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Obecnie w ramach FEPW dostępne są:

„Wzornictwo w MŚP”  skupia się na zwiększeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wzorniczych. Program oferuje wsparcie na kilku etapach: od przeprowadzenia audytu wzorniczego, przez opracowanie strategii wzorniczej, aż po jej wdrożenie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 25 lipca 2024 r., a maksymalne dofinansowanie wynosi 3 miliony złotych.

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to działanie, które ma na celu wsparcie rozwoju startupów w Polsce Wschodniej. Oferuje szeroki wachlarz pomocy, w tym mentoring, wsparcie finansowe oraz koordynowanie nawiązywania kontaktów biznesowych. Program umożliwia młodym firmom rozwój pomysłów w rentowny produkt we współpracy z ekspertami i mentorami biznesowymi. Wnioski można składać do wyłonionych przez PARP Platform startowych.

„Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” to inicjatywa, z której dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej. Miasta, do których skierowane są nabory, wskazane są na stronach internetowych. Nabór do konkursu niekonkurencyjnego trwa do 18 grudnia 2025 roku.

„Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”  – celem naboru jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.  Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 92 218 zł. Nabór rozpocznie się 16 lipca 2024 r. i potrwa do 3 kwietnia 2025 r.

„Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji”  – działanie koncentruje się na wdrażaniu zaawansowanych modeli biznesowych GOZ-transformacji, które zostały opracowane w pierwszym etapie naboru. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu to 3,5 mln zł. Wnioski można składać do 19 grudnia 2024 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content