Introduction

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – stan na 31 maja br.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – stan na 31 maja br.

W dniu 31 maja 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3251 osób.
W stosunku do kwietnia 2024r liczba ta spadła o 127 osób, natomiast w porównaniu do maja ubiegłego roku była niższa o  73 osoby. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,8%  zarejestrowanych, 158 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 672 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1148 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 639 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 910 osób,
 • niepełnosprawne – 158 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 4 osoby,
 • długotrwale bezrobotne – 1464 osoby

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 45% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 kwietnia  2024 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,1% (spadek o 0,2% w porównaniu do marca 2024 r) .
– w województwie małopolskim  4,3%  ( spadek o 0,1% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,2% ( spadek o 0,2% w stosunku do marca 2024 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W maju br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 351 osób tj. o 37 mniej niż   w miesiącu poprzednim, z czego 75% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 478 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (295 osób). Warto zwrócić uwagę, że   56% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w maju b.r. podjęło 131 osób :

 • prace interwencyjne – 19 osób,
 • działalność gospodarcza – 60 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 24 osoby,
 • bon na zasiedlenie – 7 osób,
 • bon zatrudnieniowy – 16 osób,
 • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób,

Ponadto na staż skierowano 24 osoby, a na szkolenie 18 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 4 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,66 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 45 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny,
1 osoba nabyła prawo do renty,3 osoby nabyły prawo do świadczeń przedemerytalnych, 15 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.
Oferty pracy
W maju b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  149 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
1 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.


Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2024 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  549 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 126  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 13 osób w ramach robót publicznych,
 • 186 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 104 osoby  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 25 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 56 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 30 osoby  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 9 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych
  w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:

 • 157 osób na staż,
 • 116 osób na szkolenia zawodowe.

Marek Młynarczyk
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy   w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content