Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na 31 marca br.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na 31 marca br.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej poinformował, że w dniu 31 marca 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane było 3516 osób.
W stosunku do lutego 2024r. liczba ta spadła o 187 osób, natomiast w porównaniu do marca ubiegłego roku była niższa o 180 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 8%  zarejestrowanych, 167 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 735 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 •     do 30 r.ż. –  1283 osoby,
 •     powyżej 50 r.ż. – 684 osoby,
 •     posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 948 osób,
 •     niepełnosprawne – 167 osób,
 •     posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 8 osób,
 •     długotrwale bezrobotne – 1497 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 42,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,9% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 29 lutego  2024 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,4% (bez zmian w porównaniu do stycznia 2024 r) .
– w województwie małopolskim  4,5%  (  wzrost o 0,1% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,6% ( spadek o 0,2% w stosunku do stycznia 2024 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W marcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 477 osób tj. o 22 mniej niż   w miesiącu poprzednim, z czego 82% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 664 osoby. Podobnie jak
 w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (422 osoby). Warto zwrócić uwagę, że   55% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 189 osób :
•    prace interwencyjne – 45 osób,
•    roboty publiczne – 4 osoby,
•    działalność gospodarcza – 65 osób,
•    refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 34 osoby,
•    bon na zasiedlenie – 8 osób,
•    bon zatrudnieniowy – 22 osoby,
•    dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 10 osób,
•    dofinansowanie zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w domu pomocy społecznej – 1 osoba,

Ponadto na staż skierowano 53 osoby, a na szkolenie 38 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 10 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,70 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 39 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny,
3 osoby nabyły prawo do renty i emerytury,5 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 18 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W marcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  198 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.


Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2024 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie  305 osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

 •  
 •     83  osoby w ramach prac interwencyjnych,
 •     4 osoby w ramach robót publicznych,
 •     100 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 •     46 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 •     15 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 •     34 osoby  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 •     15 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 •     8 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:

 •    94 osoby na staż,
 •    66  osób na szkolenia zawodowe.

Źródło: limanowa.praca.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content