Introduction

Nabór wniosków od osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na zorganizowanie stażu – ze środków PFRON

Nabór wniosków od osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na zorganizowanie stażu – ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:

  1. podjęcie działalności gospodarczej dla dwóch osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
  2. zwrot kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  3. zorganizowanie stażu dla jednej osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
  4. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą być przyznane jednorazowo osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu w wysokości określonej w umowie:

  • nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wynoszącej od sześciokrotności  do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy

jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej, rolniczej,  nie była członkiem spółdzielni socjalnej.

Procedura ubiegania się o przyznanie środków:

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem środków powinna złożyć wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Przy rozpatrywaniu wniosku będą brane są pod uwagę:

a) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
b) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
c) kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
d) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
e) wysokość środków własnych wnioskodawcy,
f) wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Zawarcie umowy o przyznanie jednorazowo środków poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą, a osobą niepełnosprawną, podczas których uzgadniane są warunki umowy.

  1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

O zwrot kosztów może ubiegać się pracodawca, który zobowiąże się zatrudniać przez okres 36 m-cy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej jako bezrobotną lub poszukującą pracy i nie pozostającą w zatrudnieniu.   
Refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa wysokość pomocy oraz prawa i obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

Warunkiem dokonania zwrotu  kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.  

Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

  1. Organizacja stażu

Niepełnosprawne osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu finansowanego ze środków PFRON (lub Funduszu Pracy).
Staż zawodowy może trwać od 3 do 12 miesięcy. Długość stażu jest zależna od oferty pracodawcy, a także wieku i posiadanych przez Urząd środków finansowych na ten cel.

Wysokość stypendium wynosi 120% wysokości aktualnego zasiłku dla bezrobotnych. Osoba skierowana na staż nie traci statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Staż odbywa się według programu, który jest określany przez pracodawcę i realizowany w miejscu pracy.
Osobie niepełnosprawnej przysługują 2 płatne dni wolne po 30 dniach odbywania stażu. Niepełnosprawni stażyści zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracują do 7 godzin na dobę i do 35 godzin tygodniowo w pełnym wymiarze czasu pracy. Wyjątkiem jest praca w systemie zmianowym albo gdy lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na pracę w dłuższym wymiarze czasowym.


Print Friendly, PDF & Email
Skip to content