Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na 29 luty br.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na 29 luty br.

W dniu 29 lutego 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3703 osób.
W stosunku do stycznia 2024r. liczba ta spadła o 87 osób, natomiast w porównaniu do lutego ubiegłego roku była niższa o 240 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,6%  zarejestrowanych, 174 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 817 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,3%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1392 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 702 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 972 osoby,
 • niepełnosprawne – 174 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 9 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1498 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 40,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia  2024 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,4% (wzrost o 0,3% w porównaniu do grudnia 2023 r) .
– w województwie małopolskim  4,4%  (  wzrost o 0,2% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,8% ( wzrost o 0,5% w stosunku do grudnia 2023 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lutym br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 499 osób tj. o 241 mniej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 83% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 586 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (380 osób). Warto zwrócić uwagę, że   71,8% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lutym b.r. podjęło 107 osób :

 • prace interwencyjne – 34 osoby,
 • działalność gospodarcza – 35 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 8 osób,
 • bon na zasiedlenie – 6 osób,
 • bon zatrudnieniowy – 12 osób,
 • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób,
 • dofinansowanie zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w domu pomocy społecznej – 7 osób,

Ponadto na staż skierowano 40 osób, a na szkolenie 28 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 11 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,58 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 44 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
2 osoby nabyły prawo do renty i emerytury,4 osoby nabyły prawo do świadczeń przedemerytalnych, 15 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W lutym b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  283 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.


Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2024 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  116 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 38  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 35 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 12 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 5 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 12 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 7 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 7 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych
  w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:

 • 41 osób na staż,
 • 28  osób na szkolenia zawodowe.

Marek Młynarczyk
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content