Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31 grudnia 2023 r.

W dniu 31 grudnia 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3510 osób. W stosunku do listopada 2023 r. liczba ta spadła o 14 osób, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była niższa o 36 osób. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 6,7% zarejestrowanych, 166 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 801 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,6%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1296 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 698 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 901 osób,
 • niepełnosprawne – 166 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 7 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1463 osoby.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 42% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,8% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5% (bez zmian w porównaniu do października 2023 r.),
– w województwie małopolskim 4,1% ( bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego),
– w powiecie limanowskim 7,3% (wzrost o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W grudniu 2023 r. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 386 osób tj. o 62 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 83,2% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.
W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 400 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (254 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 53% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w grudniu 2023 r. podjęło 119 osób :
• prace interwencyjne – 21 osób,
• refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 40 osób,
• działalność gospodarcza – 51 osób,
• bon na zasiedlenie – 7 osób.
Ponadto na staż skierowano 24 osoby, a na szkolenie 6 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 4 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 44 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 39 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 5 osób osiągnęło wiek emerytalny, 6 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 1 osoba nabyła prawa do renty, 17 osób zostało pozbawionych statusu osoby bezrobotnej z innych powodów.

Oferty pracy
W grudniu 2023 r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 79 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 951 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

 • 312 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 18 osób w ramach robót publicznych,
 • 252 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 215 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 25 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 50 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 63 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 16 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:
386 osób na staż,
193 osoby na szkolenia zawodowe.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content