Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na dzień 31 października 2023

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na dzień 31 października 2023

W dniu 31 października 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3489 osób.
W stosunku do września 2023 r. liczba ta wzrosła o 30 osób, natomiast w porównaniu do października  ubiegłego roku   była wyższa o 100 osób. Większość osób bezrobotnych (87%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7%  zarejestrowanych, 143 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 873 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.
 
Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1332 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 638 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 907 osób,
 • niepełnosprawne – 143 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 7  osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1398 osób.

 
Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 40% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.
 
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,8% osób.
 
Stopa bezrobocia na dzień 30 września  2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5% (bez zmian w porównaniu do sierpnia 2023 r) .
– w województwie małopolskim  4,1%  ( spadek  o 0,2% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,2% ( spadek o 0,8% w stosunku do sierpnia 2023 r).
 
Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
 
W październiku br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 601  osób tj. o 26 mniej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 68% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.
 
W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 571  osób. Podobnie jak
 w miesiącach
poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy  (302 osoby). Warto zwrócić uwagę, że   75% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w październiku b.r. podjęło 75 osób :
 

 • prace interwencyjne – 26 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 17 osób,
 • działalność gospodarcza – 17 osób,
 • bon na zasiedlenie – 13 osób,
 • roboty publiczne – 1 osoba,
 • dofinansowanie zatrudnienia skierowanych bezrobotnego w domu pomocy społecznej – 1 osoba.

 Ponadto na staż skierowano 37 osób, a na szkolenie 36 osób.
  
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 12 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,89 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 47 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny,4 osoby nabyły prawo do świadczenia przedemerytalnych, 1 osoba nabyła prawo do renty,17 osób podjęło naukę,19 osób  zostało pozbawionych statusu osoby bezrobotnej z innych powodów.
 
 
Oferty pracy
W październiku b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 151  wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
1 dotyczyło osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.
 
Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu
 
W 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  793 osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:
 

 • 278  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 18 osób w ramach robót publicznych,
 • 191 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 164 osoby  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 25 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 50 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 51 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 16 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych
  w domach opieki społecznej.

 
Ponadto skierowano:

 • 347 osób na staż,
 • 175  osób na szkolenia zawodowe.

Źródło: https://limanowa.praca.gov.pl/


 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content