Introduction

Nowy konkurs pn. „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”.

Nowy konkurs pn. „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”.

2 października ogłoszono nabór do „Wsparcia firm w okresowych trudnościach”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Wnioski będzie można składać od 2 do 17 listopada br. Celem jest wspieranie dostosowania przedsiębiorców do zmian na rynku pracy.

Cel konkursu

Celem ogłoszonego naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba. Wskutek wyżej wymienionych trudności
przedsiębiorcy uzyskują mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą. To właśnie oni mogą liczyć na wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Zakres wsparcia

Uzyskane w ramach projektu wsparcie szkoleniowe lub doradcze z zarządzania przedsiębiorstwem pomoże przedsiębiorcom rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi zdobycie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy, i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu. Działania projektowe nie są kierowane do firm, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Budżet konkursu to 66 mln zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 13 196 526 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wsparcie udzielane przedsiębiorcom lub ich pracownikom polega na pokryciu kosztów diagnozy oraz refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR.

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy, przy czym projekt rozpoczyna się nie później niż 1 lipca 2024 r.

Kto może być wnioskodawcą?

Wnioski o dofinansowanie w konkursie mogą składać przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Odbiorcami wsparcia w projekcie będą samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy doświadczający czasowych trudności w prowadzeniu firmy lub tacy, którzy zauważają pierwsze oznaki kryzysu, możliwe do zatrzymania lub cofnięcia. Warunkiem jest aktywne wykonywanie działalności gospodarczej zarejestrowanej minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu.

Więcej informacji na temat konkursu można przeczytać na stronie PARP.

Pliki do pobrania

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, PARP Grupa PFR.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content