Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 lipca 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3351 osób.
W stosunku do czerwca 2023 r. liczba ta wzrosła o 86 osób, natomiast w porównaniu do lipca ubiegłego roku   była wyższa o 49 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,4%  zarejestrowanych, 165 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 703 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1152 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 663 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 958 osób,
 • niepełnosprawne – 165 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1456 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 43,4% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca  2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5% (spadek o 0,1% w porównaniu do maja 2023 r) .
– w województwie małopolskim  4,3%  ( spadek  o 0,1% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,6% ( spadek o 0,1% w stosunku do maja 2023 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lipcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 548  osób tj. o 182 więcej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 80,8% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 462  osoby. Podobnie jak
 w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy  (265 osób). Warto zwrócić uwagę, że   83% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w maju b.r. podjęły 44 osoby :

 • prace interwencyjne – 27 osób,
 • roboty publiczne – 1 osoba,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 9 osób,
 • bon na zasiedlenie – 3 osoby,
 • bon zatrudnieniowy – 1 osoba,
 • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 osoby

Ponadto na staż skierowano 24 osoby, a na szkolenie 14 osób.


Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 7 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,67 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 43 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny,2 osoby nabyły prawa emerytalne lub rentowe,10 osób nabyło prawo do świadczenia przedemerytalnych,24 osoby  zostały pozbawionych statusu osoby bezrobotnej z innych powodów.


Oferty pracy
W lipcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  174 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  586 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 196  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 15 osób w ramach robót publicznych,
 • 139 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 126 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 25 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 48 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 25 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 12 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych
  w domach opieki społecznej.

Dodatkowo dwie osoby rozpoczęły działalność gospodarczą ze środków PFRON
Ponadto skierowano:

 • 229 osób na staż,
 • 108  osób na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 495 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 136 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać  z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście  w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK  w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Marek Młynarczyk Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowe

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content