Introduction

Instrumenty Finansowe UE – Program InvestEU

Instrumenty Finansowe UE – Program InvestEU

Przykładem wspólnego pomysłu na pobudzenie inwestycji w Polsce jak i w Europie jest szereg tzw. programów ramowych UE, w tym najnowszy Program: InvestEU. Ma on na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki unijnej, tworzenie nowych możliwości rozwojowych dla przedsiębiorców, którzy mogą sięgnąć zarówno po dostępniejsze zabezpieczenia kredytowe, jak i po kapitał czy doradztwo. Celem Programu InvestEUjest, poprawa rynku finansowania dla podmiotów gospodarczych o profilu ryzyka, który nie zawsze jest akceptowalny dla komercyjnych instytucji finansowych.
W ramach programu zaplanowano instrumenty zwrotne w postaci:

– kredytów,

– leasingu

– preferencyjne poręczenia kredytowe,

– kapitał z funduszu typu venture capital,

– kapitał z funduszu prviate equity,

– kapitał z funduszu private debt,

– mikropożyczki

Głównym adresatem InvestEU są mikro i mali przedsiębiorcy, czyli dokładnie te grupy, które przeważają (99%) w polskim sektorze przedsiębiorstw.

Autorzy programu zadbali również o instrumenty dla większych przedsiębiorców, potrzebujących kapitału lub finansowania długoterminowego dla np. innowacji i ekspansji. Podstawowym kanałem dostępowym do omawianych środków unijnych, a zarazem zaufanym partnerem firmy rodzinnej w InvestEU, będzie krajowa instytucja finansowa, która uzyskała mandat publiczny na pośrednictwo finansowe w tym programie.

Dostęp do wspomnianych już preferencyjnego kredytu czy kapitału, będzie zapewniany przez Narodowych Pośredników Finansowych UE:

– banki,

– przedsiębiorstwa leasingowe,

– fundusze pożyczkowe,

– fundusze poręczeniowe,

– fundusze kapitałowe.

W przypadku większych lub szczególnie społecznie ważnych inwestycji, dostępne będzie również finansowanie bezpośrednie od banków publicznych- np. Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Rozwoju i Odbudowy czy też Banku Rozwoju Rady Europy.

Ich pełną i aktualną listę przedsiębiorcy mogą znaleźć na specjalnym portalu KPK: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Korzyści z tego typu programów wsparcia, na które może liczyć polski przedsiębiorca to np. niższe wymogi zabezpieczeniowe spłaty kredytu lub jego ceny, niższe wymogi dot. wkładu własnego, terminów spłaty, itp. Ważną korzyścią może być także połączenie finansowania ze specjalnymi usługami doradczymi, które mogą pomóc w przeprowadzeniu firmy rodzinnej przez proces transformacji do zrównoważonego rozwoju.

Po więcej informacji na temat wsparcia i instrumentów finansowych UE dla polskich firm, ale także na temat zarządzania sukcesją firm rodzinnych oraz mapy instrumentów dotacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości- zapraszamy do obejrzenia specjalnego Webinarium dla przedsiębiorców rodzinnych przygotowanego przez KPK i Partnerów w Dniu Ojca z okazji Dnia Przedsiębiorcy –
a dostępnego nadal pod adresem:

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content