Introduction

I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu znajdującego w budynku krytej pływalni przy ul. Zygmunta Augusta 37 w Limanowej

I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu znajdującego w budynku krytej pływalni przy ul. Zygmunta Augusta 37 w Limanowej

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu znajdującego w budynku krytej pływalni przy ul. Zygmunta Augusta 37 w Limanowej.

Przedmiot przetargu stanowi wynajem dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 14 m2 znajdujących na piętrze budynku krytej pływalni posadowionym na nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 37 w Limanowej, oznaczonej jako dz. ew. nr 51/13 o powierzchni 1,0439 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00054458/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Minimalną stawkę wywoławczą za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w pomieszczeń  ustalono w wysokości 10,00 zł netto.
Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek leży w terenie oznaczonym symbolem P/U1kz tj. teren działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej, na których nie dopuszcza się usług handlu, za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów.

TERMIN przetargu ustala na dzień 18 kwietnia 2023r. godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 300,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 14 kwietnia 2023 r.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.
Okres najmu lokalu wynosi do 31 grudnia 2027 r.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content