Introduction

Nabór wniosków od osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców na zorganizowanie stażu – ze środków PFRON.

Nabór wniosków od osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców na zorganizowanie stażu – ze środków PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:

  1. podjęcie działalności gospodarczej dla dwóch osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
  2. zorganizowanie stażu dla jednej osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
  1. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą być przyznane jednorazowo osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu w wysokości określonej w umowie:

  • nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wynoszącej od sześciokrotności  do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej, rolniczej,  nie była członkiem spółdzielni socjalnej.

 Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej regulują:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1330),
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu  nr 1408/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013 r. str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Procedura ubiegania się o przyznanie środków:
Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem środków powinna złożyć wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Przy rozpatrywaniu wniosku będą brane są pod uwagę:
a) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
b) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
c) kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
d) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
e) wysokość środków własnych wnioskodawcy,
f) wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.
Przedstawienie danych w powyższym zakresie ma na celu dokonanie oceny prawdopodobieństwa prowadzenia przez osobę niepełnosprawną przedsięwzięcia w okresie 12 lub 24 miesięcy od jego rozpoczęcia. Zawarcie umowy o przyznanie jednorazowo środków poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą, a osobą niepełnosprawną, podczas których uzgadniane są warunki umowy.
Osoba niepełnosprawna, która otrzyma środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej zobowiązana jest dokonać zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą, rolniczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 lub 24 miesiące albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

  1. Organizacja stażu

Niepełnosprawne osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu finansowanego ze pieniędzy PFRON.
Staż zawodowy może trwać od 3 do 12 miesięcy. Długość stażu jest zależna od oferty pracodawcy, a także wieku i posiadanych przez Urząd środków finansowych na ten cel. Wysokość stypendium wynosi 120% wysokości aktualnego zasiłku dla bezrobotnych. Osoba skierowana na staż nie traci statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Staż odbywa się według programu, który jest określany przez pracodawcę i realizowany w miejscu pracy.
Osobie niepełnosprawnej przysługują 2 płatne dni wolne po 30 dniach odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
Niepełnosprawni stażyści zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracują do 7 godzin na dobę i do 35 godzin tygodniowo w pełnym wymiarze czasu pracy. Wyjątkiem jest praca w systemie zmianowym albo gdy lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na pracę w dłuższym wymiarze czasowym.

Załączniki :

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej.docx (docx, 114 KB)

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej.docx (docx, 114 KB)(5)

Oświadczenie małżonkamałżonki wnioskodawcy.docx (docx, 15 KB)(6)

oświadczenie o zadłużeniu.doc (doc, 26 KB)(3)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (pdf, 78 KB)(4)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis(1).xls (xls, 149 KB)(2)

Informacja o uzyskanej pomocy de minimis.docx (docx, 34 KB)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content