Introduction

LGD STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA – nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej

LGD STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA – nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej

NABÓR 1/2023

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od  23 stycznia do 06 lutego 2023

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godzod 9.00 do 14.00,

Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.6 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy  –1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 30 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 50 punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 9.00 do 14.00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  79 937,00 EUR

indykatywnie  319 748,00 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR).

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż 25 001 zł i nie może przekroczyć 300 000 zł.

Poziom dofinansowania nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).
  2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.
  3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238

w godz. od 8.30 do 14.30

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

OGŁOSZENIE O NABORZE

1) Dokumenty LGD

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalne kryteria wyboru operacji

Uzasadnienie beneficjenta z lokalnymi kryteriami

Procedura oceny i wyboru wniosków

Klauzule RODO – zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYTYCZNYCH

2)Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z – pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – pdf
Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z– excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących-excel

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_

3) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan 5z-doc

Biznesplan 5z pdf

Biznesplan tabele finansowe-excel

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – PDF
Instrukcja​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Umowa​_9z
Umowa​_9 Z .docx 

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z
zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.

zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z
zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.pdf 

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.24MB

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.docx 0.04MB

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.pdf

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.docx 

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z.pdf 

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_umowa​_9z.xlsx

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.docx

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.pdf 

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.docx 

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.pdf 

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.docx 

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z.docx 

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.pdf

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.docx 

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5  Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawanie w związku

Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka 

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność 5z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Wniosek o płatność 5z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

9) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content