Introduction

Konkurs na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji – Fundusze Norweskie i EOG

Konkurs na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji – Fundusze Norweskie i EOG

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla Funduszy Norweskich i EOG – ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG. 
Nabór wniosków będzie trwał od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r., a obszarem wsparcia zostaną objęte inicjatywy z dziedziny Zielonej transformacji.

Czas trwania inicjatywy wynosi maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość grantu od 50 000 euro do 250 000 euro. W naborze mogą brać udział osoby prawne, publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne lub organizacje pozarządowe z siedzibą w Polsce lub Norwegii. Inicjatywy muszą być realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii.

Pytania dotyczące treści naboru wniosków  można przesyłać na adres green.call@mfipr.gov.pl.
Odpowiedzi na pytania są udzielane w ciągu 10 dni roboczych.

Co można realizować w konkursie na inicjatywy z zakresu Zielonej Transformacji?

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, za kwalifikowane działania uznaje się działania zgodne z art. 8 ust. 8 Regulacji oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych, zacieśnianie współpracy oraz pogłębianie wzajemnej wiedzy i zrozumienia między Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji tj.:

a) działania mające na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami – Darczyńcami a Państwami – Beneficjentami;

b) poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami przed przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego lub w jego trakcie, rozwój takich partnerstw oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z darczyńcami;

c) tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami w Państwach – Beneficjentach a podmiotami w Państwach – Darczyńcach lub organizacjami międzynarodowymi;

d) działania mające na celu wzmocnienie współpracy oraz wymianę najlepszych praktyk między Operatorami Programu a podobnymi podmiotami w Państwach – Beneficjentach i Państwach – Darczyńcach oraz organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem, że co najmniej jeden podmiot z Państwa – Darczyńców uczestniczy w tym działaniu.  

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roz. 3 wymieniają przykłady takich działań i są to działania miękkie, a nie inwestycyjne.

Przykładowe działania

Do przykładowych działań, które można realizować w ramach części FWD zarządzanej przez KPK, należą:

  • wydarzenia mające na celu inicjowanie współpracy, które nie są związane z jednym określonym programem;
  • współpraca techniczna i wymiana ekspertów;
  • oddelegowanie pracowników i praktyki;
  • budowanie zdolności i krótkookresowe szkolenia;
  • warsztaty i seminaria poświęcone kwestiom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania;
  • misje i wizyty studyjne;
  • gromadzenie danych, raporty, studia i publikacje;
  • kampanie, wystawy i materiały promocyjne.

Dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie o naborze – Zielona transformacja

Ogłoszenie o naborze w jęz. polskim (DOCX 463 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie inicjatywy dwustronnej w wersji EN

Bilateral initiative proposal within EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 Bilateral Fund (XLSX 77 KB)

Wzór umowy na realizację inicjatywy dwustronnej PL i EN

Wzór umowy (DOC 613 KB)

Wzór testu pomocy publicznej w wersji EN

State aid test (XLSX 73 KB)

Dodatkowe dokumenty (w tym m.in. Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021; Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021; Wytyczne w sprawie stosunków dwustronnych, Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej, Wytyczne Krajowego Punktu Kontaktowego w zakresie zamówień publicznych) są dostępne w sekcji Prawo i dokumenty.

—————————–

Open Call for Bilateral Initiatives in the area of Green Transitionbetween Poland and Norway (DOCX 462 KB)

Bilateral initiative proposal within EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 Bilateral Fund (XLSX 77 KB)

Contract template (DOC 613 KB)

State aid test (XLSX 73 KB)

—————————–

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania 1  (PDF 82 KB)

Najczęściej zadawane pytania 2  (PDF 80 KB)

Najczęściej zadawane pytania 3  (PDF 90 KB)

Najczęściej zadawane pytania 4 (PDF 76 KB)

Najczęściej zadawane pytania 5  (PDF 59 KB)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content