Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

PUP logo

W dniu 30 września 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3436 osób. W stosunku do sierpnia 2022r. liczba ta wzrosła o 62 osoby, natomiast w porównaniu do września ubiegłego roku była niższa o 163 osoby. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 6,9% zarejestrowanych, 146 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 890 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,7%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1359 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 638 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 934 osoby,
 • niepełnosprawne – 146 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 8 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1496 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 43,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,8% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 sierpnia 2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 4,8% (spadek o 0,1% w stosunku do lipca 2022 r) .
– w województwie małopolskim 4,1% (bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 5,9% ( wzrost o 0,1% w stosunku do sierpnia 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

We wrześniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 816 osób tj. o 230 więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 53,8% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 754 osoby. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (406 osób). Warto zwrócić uwagę, że 68% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy we wrześniu b.r. podjęło 130 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 54 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 22 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób,
 • bon na zasiedlenie – 4 osoby,
 • bon zatrudnieniowy – 14 osób,
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 6 osób

Ponadto na staż skierowano 110 osób, a na szkolenie 43 osoby.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 12 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 89 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 56 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
2 osoby nabyły prawa emerytalne lub rentowe,5 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 28 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

We wrześniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 258 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 3 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 910 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

 • 292 osoby w ramach prac interwencyjnych,
 • 24 osoby w ramach robót publicznych,
 • 243 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 167 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 33 osoby w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 111 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 40 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,Ponadto skierowano:
 • 487 osób na staż,
 • 326 osób na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 318 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 95 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.

PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content