Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 maja 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3295 osób. W stosunku do kwietnia 2022r. liczba ta spadła o 138 osób, natomiast w porównaniu do maja ubiegłego roku była niższa o 740 osób. Większość osób bezrobotnych (90%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,7% zarejestrowanych, 153 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 657 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1087 osób,
– powyżej 50 r.ż. – 673 osoby,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 976 osób,
– niepełnosprawne – 153 osoby,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 10 osób,
– długotrwale bezrobotne – 1617 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 49% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,7% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 kwietnia 2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,2% (spadek o 0,2% w stosunku do marca 2022 r) .
– w województwie małopolskim 4,4% ( spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 6,0% (również spadek o 0,1% w stosunku do marca 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W maju br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 448 osób tj. o 60 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 72% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 586 osób (o 20 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (263 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 59% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w maju b.r. podjęło 107 osób, w tym:
–  prace interwencyjne – 25 osób,
– roboty publiczne – 5 osób,
– refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 24 osoby,
– podjęcie działalności gospodarczej – 27 osób,
– bon na zasiedlenie – 6 osób,
– bon zatrudnieniowy – 15 osób,
– dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób

Ponadto na staż skierowano 57 osób, a na szkolenie 38 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 3 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 116 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 72 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 9 osób osiągnęło wiek emerytalny,
2 osoby nabyły prawa emerytalne lub rentowe,5 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 21 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W maju b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 194 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 4 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 508 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

– 163 osoby w ramach prac interwencyjnych,
– 13 osób w ramach robót publicznych,
– 134 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej
– 101 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
– 16 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
– 59 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
– 22 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
Ponadto skierowano:
– 272 osoby na staż,
– 202 osoby na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 254 obywateli Ukrainy, którzy deklarują gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.

PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content