Introduction

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (dla obszaru całego kraju)

Nabór wniosków od dnia 28 lutego do dnia 28 kwietnia 2022 r.

Warunki przyznawania pomocy

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.).

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków w ramach poddziałania 6.2 “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in.

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;

c)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

 Do pomocy udzielanej w ramach przedmiotowego typu operacji, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1),zgodnie, z którym maksymalna wartość pomocy de minimis (wraz z wnioskowaną) w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe nie może przekroczyć pułapu 200 000 Euro. Natomiast dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego towarów maksymalna wartość pomocy de minimis (wraz z wnioskowaną) nie może przekroczyć pułapu 100 000 Euro. Mając na uwadze, iż podmioty ubiegające się pomoc nie są przedsiębiorcami oceny limitu dokonuje się na podstawie planowanej do realizacji operacji i rodzaju działalności określonej kodem PKD. Jeżeli działalność dotyczyć będzie sektora transportu drogowego towarów wówczas podmiotowi przysługuje limit 100 000 euro.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

–  gminy wiejskiej lub

–  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

–  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

Przedmiot wsparcia:

Pomoc przyznaje się na operację związaną z

 • podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy;
 • podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Działalność pozarolnicza – działalność gospodarcza podlegająca przepisom prawo przedsiębiorców albo działalność oświatowa podlegająca przepisom prawa oświatowego.

Miejsce wykonywania działalności pozarolniczej

Stałę miejsce wykonywania działalności pozarolniczej, które zostanie wskazane w CEIDG będzie musiało znajdować się w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie, których może być przyznana pomoc, określa załącznik do rozporządzenia.

Kolejność przysługiwania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 1. operacje realizowane przez wnioskodawców posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie (3 punkty);
 2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt);
 3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty);
 4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);
 6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
  1. więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
  2. co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  3. co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Decyzję w sprawie przyznania pomocy wydaje w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

I rata – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem, których została wydana ww. decyzja;

II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025.

Wypłata I lub II raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność I/II raty pomocy wraz z dokumentami.

Zakres wsparcia

Za koszty, które mogą zostać objęte premią uznaje się te, które zostały poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne związane z działalnością pozarolniczą opisaną kodem PKD,
na realizację, których występuje się o pomoc w jednym wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan zapewnia zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi oraz przewiduje:

 • wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy, które zapewnią uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów,
 • zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, przy czym planowane wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty pomocy,
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, związanego bezpośrednio z podejmowaną działalnością pozarolniczą objętą pomocą.
 • że działalność jest dochodowa.

Wydatki nie mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz nie mogą być finansowane z innych środków publicznych.

Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym
z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości, o ile miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Powyższainwestycja ta może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących: własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Wykluczenie z pomocy

Pomocy nie przyznaje się podmiotowi, który uzyskał pomoc finansową w ramach:

 • operacji typu Premie dla młodych rolnikóww ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020;
 • operacji typu Restrukturyzacja małych gospodarstww ramach poddziałania „Pomoc
  na rozpoczęcie działalności gospodarczej” na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętego PROW na lata 2014-2020.

Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 1. rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 2. podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku, gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
 3. złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2;
 4. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku, gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Beneficjent powinien:

 1. prowadzić działalność, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół
  i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;
 2. zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., w tym:
 3. utworzyć przewidziane w biznesplanie miejsca pracy, z tym że zatrudnienie powinno nastąpić:

– do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

– na podstawie umów o pracę;

 1. zrealizować działania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;
 2. osiągnąć cele, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
 1. dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszenia
  do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
  i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu terminu zobowiązania, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku gdy korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633
  i 2212), podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej od dnia wypłaty drugiej raty pomocy
  do dnia upływu terminu zobowiązania, o którym mowa w pkt 1;
 2. zaprzestać podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach
  o ubezpieczeniu społecznym rolników nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy;
 3. prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia;
 4. umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
 5. udostępniać uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do monitorowania i ewaluacji Programu;
 6. przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat
  od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu
  do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną
  do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;
 7. uzyskać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy wpis
  do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną
  do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, jeżeli prowadzenie działalności pozarolniczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, wymaga takiego wpisu;
 8.  osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności, w wysokości nie mniejszej niż wydatki poniesione na utrzymanie utworzonych miejsc pracy takie jak wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, w tym opłacane za osobę, która otrzymała pomoc i podjęła we własnym imieniu działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy, , kończącym się w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub w pkt 2 lit. a tiret pierwsze, w przypadku zatrudniania pracowników;
 9. przekazywać dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informacje o osiągniętych przychodach, o których mowa w pkt 10, za każdy zakończony rok podatkowy, w terminie 30 dni od zakończenia roku podatkowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Informacje na temat poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content