Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

PUP logo

W dniu 31 grudnia 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 3462 osoby.
W stosunku do listopada 2021 r. liczba ta wzrosła o 60 osób, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była niższa o 944 osoby. Większość osób bezrobotnych (89,5%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 6,8% zarejestrowanych, 154 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 674 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,7%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1218 osób,
– powyżej 50 r.ż. – 705 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 990 osób,
– niepełnosprawne – 154 osoby,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 3 osoby,
– długotrwale bezrobotne – 1686 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 48,7% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,4% (spadła o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim 4,6% (bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego )
– w powiecie limanowskim 6,0% (spadek o 0,1% w stosunku do października 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W grudniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 460 osób tj. o 36 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 83,7% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 400 osób (o 162 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (245 osób). Warto zwrócić uwagę, że 71,8% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w grudniu b.r. podjęło 69 osób, w tym:
– prace interwencyjne – 15 osób,
– podjęcie działalności gospodarczej – 25 osoby,
– refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 21 osób,
– w ramach bonu na zasiedlenie – 4 osoby,
– w ramach bonu zatrudnieniowego – 4 osoby,

Ponadto na szkolenia skierowano 21 osób, a na staż 25 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 5 osób odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,58 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 23 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
3 osoby nabyły uprawnienia emerytalne lub rentowe, 3 osoby nabyły prawo do świadczenia przedemerytalnego,14 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W grudniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 106 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy dotyczyły miejsc w : budownictwie,handlu.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 1228 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

– 448 osób w ramach prac interwencyjnych,
– 332 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej
– 214 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
– 50 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
– 103 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego,
– 32 osoby w ramach robót publicznych,
– 49 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
Ponadto skierowano:
– 574 osoby na staż,
– 361 osób na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.12.2021 r.

1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 417 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 932 643,42 zł

2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 735 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 558 117,48 zł

3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1488 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 569 960,00 zł

4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 14 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 191 620,00 zł

5. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1674 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 370 000,00 zł

6. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE: 13 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 65 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 65 687 340,90 ZŁ.

Źródło:PUP Limanowa

image_pdf
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content