Introduction

„ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA” – szkolenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej

„ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA” – szkolenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej

CERTES sp. z o.o. jako Operator środków przeznaczonych na szkolenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej, zaprasza do udziału w projekcie „ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA” dofinansowanym ze środków UE.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów 2”.

Uczestnicy projektu mają możliwość uzyskania refundacji do 80% kosztów poniesionych na działania rozwojowe takie, jak szkolenia lub studia podyplomowe.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

– prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora turystycznego, PKD: N.79 oraz Sekcja I (zgodnie z zapisami w CEIDG/KRS),

– należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej,

Realizacja projektu jest przewidziana w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r. i zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Turystyce obejmuje refundację kosztów działań:

  • Obsługa w turystyce zdrowotnej – Szkolenie – 3 moduły tematyczne po 60 h – łącznie 180 h lub Studia podyplomowe – 180 h (Limit wsparcia przeznaczony na osobogodzinę dla pracownika wynosi 28 zł)

Szkolenie lub studia dedykowane są osobom pracującym przy obsłudze turystów zdrowotnych. Na szkoleniu poruszane są zagadnienia z zakresu świadczenia usług turystyki zdrowotnej, zasad oraz metod komunikacji i współpracy z turystą zdrowotnym i jego otoczeniem.

  • Zarządzanie pracą restauracji – Szkolenie – 2 moduły tematyczne po 45 h – łącznie 90 h (Limit wsparcia przeznaczony na osobogodzinę dla pracownika wynosi 28 zł)

Szkolenie obejmuje omówienie aspektów prawnych oraz metod i technik zarządzania procesami w gastronomii, a także przywództwa i etyki zawodowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak wykorzystać technologie informatyczne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym (przygotowywanie kalkulacji) oraz jak wykorzystać media społecznościowe do promocji oferowanych produktów. Dedykowane jest ono przedsiębiorcom działającym w branży gastronomicznej i ich pracownikom.

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu – Studia podyplomowe –180h (Limit wsparcia przeznaczony na osobogodzinę dla pracownika wynosi 28 zł)

Absolwent studiów identyfikuje przyczyny kryzysu oraz obszary działalności najbardziej na niego narażone. Opracowuje strategię zarządzania kryzysowego dla przedsiębiorstwa. Informuje o rodzajach zagrożeń i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia. Identyfikuje kategorie zagrożeń i określa ich skutki dla przedsiębiorstw, dla ich mienia, infrastruktury i środowiska. Wybiera model postępowania dla zidentyfikowanej sytuacji kryzysowej. Planuje i wdraża działania proaktywne podczas kryzysu. Potrafi wykorzystywać opracowaną strategię i procedury, aby niwelować negatywne skutki sytuacji kryzysowych (o charakterze wewnętrznym).

  • Zarządzanie w branży MICE – Szkolenie – 30 h (Limit wsparcia przeznaczony na osobogodzinę dla pracownika wynosi 67 zł)

Uczestnik szkolenia poznaje metody i techniki zarządzania procesami i potrafi je zastosować, rozwiązuje problemy i zaspokaja oczekiwania klienta, poszukując rozwiązań łamiących zakorzenione modele myślowe, zarządza projektem jakim jest event, wykorzystując odpowiednie narzędzia, przewodzi grupie i umiejętnie wyznacza cele współpracownikom, motywując ich jednocześnie do działania. W organizacji eventu wykorzystuje technologie informatyczne, które umożliwiają jego planowanie, wykorzystuje podstawowe media społecznościowe do promocji tych wydarzeń.

Maksymalna kwota refundacji kosztów działań rozwojowych na pracownika wynosi 6400 zł.

Usługi rozwojowe świadczone są, co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościhttps://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

O dalszych krokach procesu rekrutacyjnego, na bieżąco będzie informował Operator projektu Certes Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Jego Głównym celem jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 202 pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi informacjami dotyczącymi projektu, które są dostępne na stronie Operatora: https://rozwojturystyki.pl/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content