Introduction

System Wczesnego Ostrzegania

System Wczesnego Ostrzegania

Cel finansowania: Wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach.

Start składania wniosków

8 grudnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2023

  • logo SWO

Szczegóły dofinansowania

Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcemy wspierać firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie (nabór III rozpoczynający się 8 grudnia 2021 r. kierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw),
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to mały lub średni przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nabór III kierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

18 500 zł

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości w zakresie wypełniania ankiety rekrutacyjnej, przedsiębiorcy mogą skontaktować się z konsultantami ze strony wykonawców rekrutujących do projektu. Realizacja oraz rozliczenie usług rozwojowych odbywa się bezpośrednio z PARP.

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony przedstawione na mapie, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Województwa wchodzące w skład poszczególnych makroregionów:

Makroregion 1 – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie;

Makroregion 2 – warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie;

Makroregion 3 – świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie;

Makroregion 4 – dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie.

Na etapie naboru oraz przygotowywania diagnozy kondycji przedsiębiorstwa z przedsiębiorcami kontaktują się konsultanci ze strony wykonawców rekrutujących do projektu. Realizacja oraz rozliczenie usług rozwojowych odbywa się bezpośrednio z PARP.

Wykonawcą rekrutującym do projektu w makroregionie 3 jest:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. (dawniej MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.) (ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa) 

Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerami 22 162 79 60, 503 455 204.

Email: Makroregion 3 – SWO3@akademiamddp.pl (dla województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content