Introduction

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

typ projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach,

typ projektu B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.


Nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), tj. 451 930,00 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu lub stawkami jednostkowymi.

Kliknij tutaj po szczegółowe Informacje o naborze.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content