Introduction

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiot przetargu stanowi pomieszczenie oznaczone nr 6d wraz z częścią wspólną znajdujące się na parterze budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej w Limanowej o łącznej powierzchni najmu 27,73 m.

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Przedmiot przetargu stanowi pomieszczenie oznaczone nr 6d wraz z częścią wspólną znajdujące się na parterze budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej w Limanowej o łącznej powierzchni najmu 27,73 m2.

Minimalną cenę wywoławczą za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w pomieszczenia ustalono w wysokości 9,00 zł netto.

Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości położony jest na nieruchomości oznaczonej jako
dz. ew. nr 380/64 przy ul Fabrycznej w Limanowej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa działka leży w terenie działalności produkcyjno usługowej PU3 w strefie ochrony konserwatorskiej.

TERMIN przetargu ustala na dzień 7 czerwca 2021r. godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  – 500,00 zł  na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 2 czerwca 2021 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie
o wyniku przetargu.

Okres najmu lokalu wynosi do 10 lat od dnia podpisania umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content