Introduction

Nowa perspektywa funduszy unijnych 2021-2027

Nowa perspektywa funduszy unijnych 2021-2027

Przed nami nowy okres finansowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. Określa cele i zakres interwencji, odpowiedzialne instytucje za zarządza-nie funduszami, programy oraz ich finansowanie.


Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach dokumentów na kolejną perspektywę finansową polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają.

Wyznaczono 6 celów polityki spójności na lata 2021-2027

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

Cel 3: Lepiej połączona Europa

Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Cel 5: Europa bliżej obywateli

Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

Cel 1 będzie realizowany poprzez wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw i administracji publicznej na rzecz nowoczesnej gospodarki.

Wyzwania

• Wykorzystanie technologii cyfrowych i nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach

• Wzmocnienie potencjału podmiotów świadczących usługi dla biznesu

• Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych i menadżerskich w gospodarce

• Zwiększenie zdolności MŚP do wdrażania innowacji

Planowane działania

• Cyfryzacja przedsiębiorstw i sektora publicznego

• Wsparcie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach

• Rozwój innowacyjnych usług dla firm

• Rozwój niezbędnych dla nowoczesnej gospodarki kompetencji i umiejętności przedsiębiorców, menadżerów i pracowników

• Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym rozwój produktów, poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków oraz zmiany modelu biznesowego

Rezultaty

• Zwiększenie automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw

• Zwiększenie zaawansowania cyfrowego firm

• Poprawa dostępności e-usług publicznych

• Wzrost poziomu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

• Wzrost skali inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content