Introduction

Ogłoszenie o trzecim naborze wniosków o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania dotacji będzie wykazanie, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację przychód z działalności gospodarczej – niższy co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Ogłoszenie o trzecim naborze wniosków o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa logo

Na podstawie art. 15 zze4 ust.6 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2255), działając w imieniu Starosty Limanowskiego – dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, ogłasza  od dnia 28 lutego 2021 r. trzeci nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz 371).

Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiebiorca, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień  30 listopada prowadził działalność gospodarczą oznaczoną odpowiednim, przeważającym PKD.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie wykazanie przez  mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód z działalności gospodarczej – niższy co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl

Nabór trwał będzie do 31 maja 2021 roku.

UWAGA! O dotacje mogą się ubiegać również mikro i mali przedsiębiorcy, którzy otrzymali już dotację w ramach poprzednich naborów, o ile spełniają warunki określone w powołanym wyżej rozporządzeniu.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji i rodzajów branż według PKD objętych tą formą wsparcia dostępne są  na www.limanowa.praca.gov.pl oraz pod nr tel. 18/33 37  916,  18/33 37 884 lub 18/33 75 850.


Bezpośredni link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/371

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content