Introduction

Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Eksperci w Centrach Transferu Wiedzy przeanalizują sytuację Twojej firmy, zaproponują rozwiązania możliwe do zastosowania w konkretnym przypadku, a jeśli to potrzebne to postarają się również wskazać możliwości sfinansowania wdrożeń proponowanych rozwiązań ze środków zewnętrznych.

Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Na przedsiębiorców czekają eksperci w Centrach Transferu Wiedzy, wyspecjalizowani w różnych dziedzinach. Usługi dla małopolskich przedsiębiorców są realizowane w ramach pomocy de minimis, pokrywają oni jedynie równowartość 23% VAT ceny usługi.

Dziedziny, w których możesz nawiązać współpracę z Centrami Transferu Wiedzy w ramach projektu SPIN to:

Life – science

obejmuje zagadnienia dot. zdrowia i jakości życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt) oraz bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii). Specjalizacja obejmuje podmioty współdziałające z przemysłem farmaceutycznym, chemicznym (m.in. kosmetyki), jak również z sektorami takimi jak m.in: rolnictwo, przetwórstwo żywności etc.

Energia zrównoważona

obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii w sposób zaspakajający potrzeby obecnego pokolenia, bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W ramach projektu wspierane branże to budownictwo energooszczędne oraz odnawialne źródła energii. Partnerzy projektu w ramach specjalizacji:

Technologie informacyjne i komunikacyjne

dotyczą w szczególności wszelkich działań obejmujących produkcję i wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.  Specjalizacja jest bardzo szeroka, gdyż swoim zakresem obejmuje wiele różnorodnych technologii i gałęzi gospodarki (np. sensory, wielofunkcyjne materiały, robotykę, technologie informatyczne wspomagające produkcję wysokiej jakości itd.). Partner projektu w ramach specjalizacji:

Chemia

obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, ochrony zdrowia, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego i celulozowo-papierniczego; chemią biologiczną i środowiskową, energetyką, surowcami naturalnymi, gospodarką odpadami, materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu, zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami oraz sensorami. Partner projektu w ramach specjalizacji:

Przemysły kreatywne i czasu wolnego

obejmuje dziedziny skupione wokół: 1) przemysłów kultury (filmowy, audiowizualny, muzyczny, wydawniczy, modowy, medialny i reklamowy, sztuk scenicznych), architektury oraz konserwacji dzieł i zabytków, 2) designu (wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne z wykorzystaniem user experience m.in. struktury informacyjne, interakcje) z uwzględnieniem branży meblarskiej, 3) przemysłu gier wideo oraz narzędzi multimedialnych i audiowizualnych,  4) „turystyki premium”, połączonej z  rozwiązaniami informacyjno-komunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, gastronomicznymi i edukacyjnymi. Partner projektu w ramach specjalizacji:

Produkcja metali

obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów z tworzyw metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców. Specjalizacja obejmuje innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych, pozyskiwanie i przetwórstwo surowców. Partner projektu w ramach specjalizacji:

Zgłaszając się do wybranego Centrum Transferu Wiedzy jako przedsiębiorca możesz skorzystać z następujących usług:

1) audyt wstępny (zerowy), który określi m.in: ogólną sytuację firmy oraz sytuację branży;

2) audyt technologiczny pogłębiony; który skupi się przede wszystkim na obszarze „do poprawy” wskazanym w audycie wstępnym, zaproponuje rozwiązanie technologiczne, wzmacniające konkurencyjność firmy;

3) doradztwo z zakresie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje (pomoc w procedurze naboru oraz wyszukanie realizatora bonu);

4) doradztwo w zakresie analizy konkurencyjności wykonawców i nabywców prac B+R;

5) doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji, czy wyszukania zespołu badawczego do wykonania prac B+R;

6) doradztwo z sprawie potencjalnych kanałów transferu technologii ze wskazaniem zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. bon na innowacje, doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego);

7) doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów w zakresie prac B+R;

Każda usługa będzie dopasowana tak, by jak najpełniej odpowiadała Twoim oczekiwaniom i była skutecznym narzędziem do rozwoju Twojej firmy. Eksperci Centrum pomogą również w zdobyciu zewnętrznych środków finansowych na rozwijanie technologii lub wdrożenie badanych pomysłów.

Ile to kosztuje?

Przedsiębiorca musi jedynie zapłacić równowartość  23% VAT ceny usługi, pozostałe koszty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis – co oznacza, że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy  spełniają warunki otrzymania pomocy de minimis.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content