Introduction

Adaptacja do zmian – znamy Operatorów

Poddziałanie 8.4.2 RPO WM. Wsparcie pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa

Adaptacja do zmian – znamy Operatorów

Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w Poddziałaniu 8.4.2, oznacza interwencje na rzecz wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement. Działaniami  kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy, 
 • szkolenia i/lub kursy i/lub studia podyplomowe, staże,
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dostępne  wraz z usługami szkoleniowymi udzielanymi na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej) [1],
 • pomoc finansowa (wsparcie finansowe pomostowe) dla młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (grantu) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia lub doradztwo,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Realizatorzy wsparcia:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Interkadra Sp. z o. o.
 • Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
 • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
 • Grupa Doradcza Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
 • MDCH Magdalena Dębowska-Cholewińska

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content