Introduction

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 259 406 tys. zł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami, które wymienimy na dole strony w części Podstawa prawna.

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Plany na 2021 r. 

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 259 406 tys. zł. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale tej kwoty  w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 259 406 tys. przeznaczonej na KFS wydzielona zostaje kwota 2 601 tys. zł na działania 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy – po  153 tys. zł dla każdego podmiotu (co stanowi ok. 1,0% zaplanowanych środków). Środki te są  przeznaczone na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na  zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 256 805 tys. zł,  80%, czyli kwota 205 444 tys. zł dzielona jest na województwa zgodnie z poniższym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy – zgodnie z priorytetami Ministra – na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Wzór podziału 80% środków (pozostałych po wydzieleniu kwoty dla ministerstwa i WUP-ów): 

                                                    Zn

                                    Kn =   ————– x Pi

                                                     Z

gdzie znaczenie symboli jest następujące:

Kn – kwota środków KFS, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy,

Pi – kwota stanowiąca 80% środków przewidzianych w planie KFS na finansowanie zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy, po wydzieleniu kwoty środków przeznaczonych na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra i samorządy województw określonych w art. 69. ust. 2 pkt 2-5,

Zn – liczba osób pracujących w województwie, według stanu na koniec I kwartału  2016 roku,

Z – liczba osób pracujących ogółem w kraju, według stanu na  koniec I kwartału 2016 roku,

n – oznacza województwo.

Pozostała kwota, tzn. 20% puli środków KFS, czyli 51 361 tys. zł tworzy rezerwę KFS. Decyzja o jej podziale i priorytetach wydatkowania podejmowana jest przy udziale Rady Rynku Pracy.

Powyższe zasady podziału środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rynku Pracy na posiedzeniu w dniu 30 października 2020 r. Zgodnie z zarząd każdego województwa dokonuje dalszego podziału środków na powiaty, na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów (ostateczne limity środków dla powiatów w oparciu o te informacje określa minister właściwy do spraw pracy).  

Jednocześnie Rada zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz ustaliła priorytety wydatkowania 20% rezerwy KFS. 

Materiały

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021 plan wydatkowania
DRP​_KFS​_2021​_plan​_wydatkowania​_20201120.DOCX 0.09MB
Plan KFS skan
DRP​_Plan​_KFS​_2021​_skan.pdf 0.08MB
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Priorytety
DRP​_KFS​_2021​_priorytety​_20201120.docx 0.10MB
KFS Priorytety skan
DRP​_Priorytety​_KFS​_2021​_skan.pdf 0.09MB

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2020 poz. 1409

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz.U. 2014 poz. 639

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content